1 Chronicles 1:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֨יNow the sonsNoun
6989 [e]qə-ṭū-rāhקְטוּרָ֜הof KeturahNoun
6370 [e]pî-le-ḡešפִּילֶ֣גֶשׁconcubineNoun
85 [e]’aḇ-rā-hām,אַבְרָהָ֗םof AbrahamNoun
3205 [e]yā-lə-ḏāhיָלְדָ֞הshe boreVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2175 [e]zim-rānזִמְרָ֧ןZimranNoun
3370 [e]wə-yā-qə-šānוְיָקְשָׁ֛ןand JokshanNoun
4091 [e]ū-mə-ḏānוּמְדָ֥ןand MedanNoun
4080 [e]ū-miḏ-yānוּמִדְיָ֖ןand MidianNoun
3435 [e]wə-yiš-bāqוְיִשְׁבָּ֣קand IshbakNoun
7744 [e]wə-šū-aḥ;וְשׁ֑וּחַand ShuahNoun
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֥יand the sonsNoun
3370 [e]yā-qə-šānיָקְשָׁ֖ןof JokshanNoun
7614 [e]šə-ḇāשְׁבָ֥אShebaNoun
1719 [e]ū-ḏə-ḏān.וּדְדָֽן׃and DedanNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 1:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֨י קְטוּרָ֜ה פִּילֶ֣גֶשׁ אַבְרָהָ֗ם יָלְדָ֞ה אֶת־זִמְרָ֧ן וְיָקְשָׁ֛ן וּמְדָ֥ן וּמִדְיָ֖ן וְיִשְׁבָּ֣ק וְשׁ֑וּחַ וּבְנֵ֥י יָקְשָׁ֖ן שְׁבָ֥א וּדְדָֽן׃ ס

דברי הימים א 1:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני קטורה פילגש אברהם ילדה את־זמרן ויקשן ומדן ומדין וישבק ושוח ובני יקשן שבא ודדן׃ ס

Links
1 Chronicles 1:321 Chronicles 1:32 Text Analysis1 Chronicles 1:32 Interlinear1 Chronicles 1:32 Multilingual1 Chronicles 1:32 TSK1 Chronicles 1:32 Cross References1 Chronicles 1:32 Bible Hub1 Chronicles 1:32 Biblia Paralela1 Chronicles 1:32 Chinese Bible1 Chronicles 1:32 French Bible1 Chronicles 1:32 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 1:31
Top of Page
Top of Page