1 Chronicles 1:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֖יThe sonsNoun
2526 [e]ḥām;חָ֑םof HamNoun
3568 [e]kūšכּ֥וּשׁCushNoun
4714 [e]ū-miṣ-ra-yimוּמִצְרַ֖יִםand MizraimNoun
6316 [e]pūṭפּ֥וּטPutNoun
3667 [e]ū-ḵə-nā-‘an.וּכְנָֽעַן׃and CanaanNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 1:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֖י חָ֑ם כּ֥וּשׁ וּמִצְרַ֖יִם פּ֥וּט וּכְנָֽעַן׃

דברי הימים א 1:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני חם כוש ומצרים פוט וכנען׃

Links
1 Chronicles 1:81 Chronicles 1:8 Text Analysis1 Chronicles 1:8 Interlinear1 Chronicles 1:8 Multilingual1 Chronicles 1:8 TSK1 Chronicles 1:8 Cross References1 Chronicles 1:8 Bible Hub1 Chronicles 1:8 Biblia Paralela1 Chronicles 1:8 Chinese Bible1 Chronicles 1:8 French Bible1 Chronicles 1:8 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 1:7
Top of Page
Top of Page