1 Chronicles 11:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1931 [e]hū-הֽוּא־HePro
1961 [e]hā-yāhהָיָ֨הwasVerb
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֜ידDavidNoun
  bap-pasבַּפַּ֣סinPrep
6450 [e]dam-mîm,דַּמִּ֗יםat Pas-dammimNoun
6430 [e]wə-hap-pə-liš-tîmוְהַפְּלִשְׁתִּים֙and the PhilistinesAdj
622 [e]ne-’ĕs-p̄ū-נֶאֱסְפוּ־were gathered togetherVerb
8033 [e]šāmשָׁ֣םthereAdv
4421 [e]lam-mil-ḥā-māh,לַמִּלְחָמָ֔הto battleNoun
1961 [e]wat-tə-hîוַתְּהִ֛יand where wasVerb
2513 [e]ḥel-qaṯחֶלְקַ֥תa parcelNoun
7704 [e]haś-śā-ḏehהַשָּׂדֶ֖הof groundNoun
4392 [e]mə-lê-’āhמְלֵאָ֣הfullAdj
8184 [e]śə-‘ō-w-rîm;שְׂעוֹרִ֑יםof barleyNoun
5971 [e]wə-hā-‘āmוְהָעָ֥םand the peopleNoun
5127 [e]nā-sūנָ֖סוּfledVerb
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֥יthe from beforeNoun
6430 [e]p̄ə-liš-tîm.פְלִשְׁתִּֽים׃PhilistinesAdj
Hebrew Texts
דברי הימים א 11:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֽוּא־הָיָ֨ה עִם־דָּוִ֜יד בַּפַּ֣ס דַּמִּ֗ים וְהַפְּלִשְׁתִּים֙ נֶאֱסְפוּ־שָׁ֣ם לַמִּלְחָמָ֔ה וַתְּהִ֛י חֶלְקַ֥ת הַשָּׂדֶ֖ה מְלֵאָ֣ה שְׂעֹורִ֑ים וְהָעָ֥ם נָ֖סוּ מִפְּנֵ֥י פְלִשְׁתִּֽים׃

דברי הימים א 11:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הוא־היה עם־דויד בפס דמים והפלשתים נאספו־שם למלחמה ותהי חלקת השדה מלאה שעורים והעם נסו מפני פלשתים׃

Links
1 Chronicles 11:131 Chronicles 11:13 Text Analysis1 Chronicles 11:13 Interlinear1 Chronicles 11:13 Multilingual1 Chronicles 11:13 TSK1 Chronicles 11:13 Cross References1 Chronicles 11:13 Bible Hub1 Chronicles 11:13 Biblia Paralela1 Chronicles 11:13 Chinese Bible1 Chronicles 11:13 French Bible1 Chronicles 11:13 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 11:12
Top of Page
Top of Page