1 Chronicles 11:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd saidVerb
1732 [e]dā-wîḏ,דָּוִ֔ידDavidNoun
3605 [e]kāl-כָּל־WhoeverNoun
5221 [e]mak-kêhמַכֵּ֤הattacksVerb
2983 [e]yə-ḇū-sîיְבוּסִי֙the JebusitesNoun
7223 [e]bā-ri-šō-w-nāh,בָּרִ֣אשׁוֹנָ֔הfirstAdj
1961 [e]yih-yehיִהְיֶ֥הshall shall beVerb
7218 [e]lə-rōšלְרֹ֖אשׁbe chiefNoun
8269 [e]ū-lə-śār;וּלְשָׂ֑רand captainNoun
5927 [e]way-ya-‘alוַיַּ֧עַלand upVerb
7223 [e]bā-ri-šō-w-nāhבָּרִאשׁוֹנָ֛הfirstAdj
3097 [e]yō-w-’āḇיוֹאָ֥בSo JoabNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
6870 [e]ṣə-rū-yāhצְרוּיָ֖הof ZeruiahNoun
1961 [e]way-hîוַיְהִ֥יand wasVerb
7218 [e]lə-rōš.לְרֹֽאשׁ׃chiefNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 11:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר דָּוִ֔יד כָּל־מַכֵּ֤ה יְבוּסִי֙ בָּרִ֣אשֹׁונָ֔ה יִהְיֶ֥ה לְרֹ֖אשׁ וּלְשָׂ֑ר וַיַּ֧עַל בָּרִאשֹׁונָ֛ה יֹואָ֥ב בֶּן־צְרוּיָ֖ה וַיְהִ֥י לְרֹֽאשׁ׃

דברי הימים א 11:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר דויד כל־מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר ויעל בראשונה יואב בן־צרויה ויהי לראש׃

Links
1 Chronicles 11:61 Chronicles 11:6 Text Analysis1 Chronicles 11:6 Interlinear1 Chronicles 11:6 Multilingual1 Chronicles 11:6 TSK1 Chronicles 11:6 Cross References1 Chronicles 11:6 Bible Hub1 Chronicles 11:6 Biblia Paralela1 Chronicles 11:6 Chinese Bible1 Chronicles 11:6 French Bible1 Chronicles 11:6 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 11:5
Top of Page
Top of Page