1 Chronicles 12:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
428 [e]wə-’êl-leh,וְאֵ֗לֶּהNow these [are]Pro
935 [e]hab-bā-’îmהַבָּאִ֤יםthey who cameVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1732 [e]dā-wîḏדָּוִיד֙DavidNoun
6860 [e]lə-ṣî-qə-laḡ,לְצִ֣יקְלַ֔גat ZiklagNoun
5750 [e]‘ō-wḏע֣וֹדwhile he yetSubst
6113 [e]‘ā-ṣūr,עָצ֔וּרkept himself closeVerb
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֖יbecauseNoun
7586 [e]šā-’ūlשָׁא֣וּלof SaulNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
7027 [e]qîš;קִ֑ישׁof KishNoun
1992 [e]wə-hêm-māhוְהֵ֙מָּה֙and they [were]Pro
1368 [e]bag-gib-bō-w-rîm,בַּגִּבּוֹרִ֔יםamong the mighty menAdj
5826 [e]‘ō-zə-rêעֹזְרֵ֖יhelpersVerb
4421 [e]ham-mil-ḥā-māh.הַמִּלְחָמָֽה׃of the warNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 12:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֵ֗לֶּה הַבָּאִ֤ים אֶל־דָּוִיד֙ לְצִ֣יקְלַ֔ג עֹ֣וד עָצ֔וּר מִפְּנֵ֖י שָׁא֣וּל בֶּן־קִ֑ישׁ וְהֵ֙מָּה֙ בַּגִּבֹּורִ֔ים עֹזְרֵ֖י הַמִּלְחָמָֽה׃

דברי הימים א 12:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואלה הבאים אל־דויד לציקלג עוד עצור מפני שאול בן־קיש והמה בגבורים עזרי המלחמה׃

Links
1 Chronicles 12:11 Chronicles 12:1 Text Analysis1 Chronicles 12:1 Interlinear1 Chronicles 12:1 Multilingual1 Chronicles 12:1 TSK1 Chronicles 12:1 Cross References1 Chronicles 12:1 Bible Hub1 Chronicles 12:1 Biblia Paralela1 Chronicles 12:1 Chinese Bible1 Chronicles 12:1 French Bible1 Chronicles 12:1 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 11:47
Top of Page
Top of Page