1 Chronicles 12:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2074 [e]miz-zə-ḇu-lūnמִזְּבֻל֞וּןZebulunNoun
3318 [e]yō-wṣ-’êיוֹצְאֵ֣יsuch as went forthVerb
6635 [e]ṣā-ḇā,צָבָ֗אto battleNoun
6186 [e]‘ō-rə-ḵêעֹרְכֵ֧יexpertVerb
4421 [e]mil-ḥā-māhמִלְחָמָ֛הin warNoun
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־with allNoun
3627 [e]kə-lêכְּלֵ֥יinstrumentsNoun
4421 [e]mil-ḥā-māhמִלְחָמָ֖הof warNoun
2572 [e]ḥă-miš-šîmחֲמִשִּׁ֣יםfiftyNoun
505 [e]’ā-lep̄;אָ֑לֶףthousandNoun
5737 [e]wə-la-‘ă-ḏōrוְלַעֲדֹ֖רand that could keep rankVerb
3808 [e]bə-lō-בְּלֹא־notAdv
3820 [e]lêḇלֵ֥בof double heartNoun
3820 [e]wā-lêḇ.וָלֵֽב׃.. .. ..Noun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 12:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מִזְּבֻל֞וּן יֹוצְאֵ֣י צָבָ֗א עֹרְכֵ֧י מִלְחָמָ֛ה בְּכָל־כְּלֵ֥י מִלְחָמָ֖ה חֲמִשִּׁ֣ים אָ֑לֶף וְלַעֲדֹ֖ר בְּלֹא־לֵ֥ב וָלֵֽב׃ ס

דברי הימים א 12:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מזבלון יוצאי צבא ערכי מלחמה בכל־כלי מלחמה חמשים אלף ולעדר בלא־לב ולב׃ ס

Links
1 Chronicles 12:341 Chronicles 12:34 Text Analysis1 Chronicles 12:34 Interlinear1 Chronicles 12:34 Multilingual1 Chronicles 12:34 TSK1 Chronicles 12:34 Cross References1 Chronicles 12:34 Bible Hub1 Chronicles 12:34 Biblia Paralela1 Chronicles 12:34 Chinese Bible1 Chronicles 12:34 French Bible1 Chronicles 12:34 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 12:33
Top of Page
Top of Page