1 Chronicles 15:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4993 [e]ū-mat-tiṯ-yā-hūוּמַתִּתְיָ֣הוּand MattithiahNoun
466 [e]we-’ĕ-lî-p̄ə-lê-hū,וֶאֱלִֽיפְלֵ֗הוּand EliphelehNoun
4737 [e]ū-miq-nê-yā-hūוּמִקְנֵיָ֙הוּ֙and MikneiahNoun
  wə-‘ō-ḇêḏוְעֹבֵ֣דand 
5654 [e]’ĕ-ḏōm,אֱדֹ֔םObed-edomNoun
3273 [e]wî-‘î-’êlוִֽיעִיאֵ֖לJeielNoun
5812 [e]wa-‘ă-zaz-yā-hū;וַעֲזַזְיָ֑הוּand AzaziahNoun
3658 [e]bə-ḵin-nō-rō-wṯבְּכִנֹּר֥וֹתwith lyresNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
8067 [e]haš-šə-mî-nîṯהַשְּׁמִינִ֖יתthe SheminithNoun
5329 [e]lə-naṣ-ṣê-aḥ.לְנַצֵּֽחַ׃to leadVerb
Hebrew Texts
דברי הימים א 15:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמַתִּתְיָ֣הוּ וֶאֱלִֽיפְלֵ֗הוּ וּמִקְנֵיָ֙הוּ֙ וְעֹבֵ֣ד אֱדֹ֔ם וִֽיעִיאֵ֖ל וַעֲזַזְיָ֑הוּ בְּכִנֹּרֹ֥ות עַל־הַשְּׁמִינִ֖ית לְנַצֵּֽחַ׃

דברי הימים א 15:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומתתיהו ואליפלהו ומקניהו ועבד אדם ויעיאל ועזזיהו בכנרות על־השמינית לנצח׃

Links
1 Chronicles 15:211 Chronicles 15:21 Text Analysis1 Chronicles 15:21 Interlinear1 Chronicles 15:21 Multilingual1 Chronicles 15:21 TSK1 Chronicles 15:21 Cross References1 Chronicles 15:21 Bible Hub1 Chronicles 15:21 Biblia Paralela1 Chronicles 15:21 Chinese Bible1 Chronicles 15:21 French Bible1 Chronicles 15:21 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 15:20
Top of Page
Top of Page