1 Chronicles 16:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2142 [e]ziḵ-rū,זִכְר֗וּRememberVerb
6381 [e]nip̄-lə-’ō-ṯāwנִפְלְאֹתָיו֙his marvelous worksVerb
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
6213 [e]‘ā-śāh,עָשָׂ֔הHe has doneVerb
4159 [e]mō-p̄ə-ṯāwמֹפְתָ֖יוhis wondersNoun
4941 [e]ū-miš-pə-ṭê-וּמִשְׁפְּטֵי־and the judgmentsNoun
6310 [e]p̄î-hū.פִֽיהוּ׃of his mouthNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 16:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
זִכְר֗וּ נִפְלְאֹתָיו֙ אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה מֹפְתָ֖יו וּמִשְׁפְּטֵי־פִֽיהוּ׃

דברי הימים א 16:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
זכרו נפלאתיו אשר עשה מפתיו ומשפטי־פיהו׃

Links
1 Chronicles 16:121 Chronicles 16:12 Text Analysis1 Chronicles 16:12 Interlinear1 Chronicles 16:12 Multilingual1 Chronicles 16:12 TSK1 Chronicles 16:12 Cross References1 Chronicles 16:12 Bible Hub1 Chronicles 16:12 Biblia Paralela1 Chronicles 16:12 Chinese Bible1 Chronicles 16:12 French Bible1 Chronicles 16:12 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 16:11
Top of Page
Top of Page