1 Chronicles 17:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]ū-lə-mî-yā-mîm,וּלְמִיָּמִ֗יםthat since the timeNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨ר - Prt
6680 [e]ṣiw-wî-ṯîצִוִּ֤יתִיI commandedVerb
8199 [e]šō-p̄ə-ṭîmשֹֽׁפְטִים֙judgesVerb
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
5971 [e]‘am-mîעַמִּ֣י[to be] My peopleNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לIsraelNoun
3665 [e]wə-hiḵ-na‘-tîוְהִכְנַ֖עְתִּיMoreover I will subdueVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
341 [e]’ō-wy-ḇe-ḵā;אוֹיְבֶ֑יךָyour enemiesNoun
5046 [e]wā-’ag-giḏוָאַגִּ֣דand Furthermore I tellVerb
  lāḵ,לָ֔ךְto youPrep
1004 [e]ū-ḇa-yiṯוּבַ֖יִתa houseNoun
1129 [e]yiḇ-neh-יִֽבְנֶה־will buildVerb
  lə-ḵāלְּךָ֥to youPrep
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃that the LORDNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 17:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּלְמִיָּמִ֗ים אֲשֶׁ֨ר צִוִּ֤יתִי שֹֽׁפְטִים֙ עַל־עַמִּ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְהִכְנַ֖עְתִּי אֶת־כָּל־אֹויְבֶ֑יךָ וָאַגִּ֣ד לָ֔ךְ וּבַ֖יִת יִֽבְנֶה־לְּךָ֥ יְהוָֽה׃

דברי הימים א 17:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולמימים אשר צויתי שפטים על־עמי ישראל והכנעתי את־כל־אויביך ואגד לך ובית יבנה־לך יהוה׃

Links
1 Chronicles 17:101 Chronicles 17:10 Text Analysis1 Chronicles 17:10 Interlinear1 Chronicles 17:10 Multilingual1 Chronicles 17:10 TSK1 Chronicles 17:10 Cross References1 Chronicles 17:10 Bible Hub1 Chronicles 17:10 Biblia Paralela1 Chronicles 17:10 Chinese Bible1 Chronicles 17:10 French Bible1 Chronicles 17:10 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 17:9
Top of Page
Top of Page