1 Chronicles 19:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3318 [e]way-yê-ṣə-’ūוַיֵּצְאוּ֙And came outVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
5983 [e]‘am-mō-wn,עַמּ֔וֹןof AmmonNoun
6186 [e]way-ya-‘ar-ḵūוַיַּֽעַרְכ֥וּand in arrayVerb
4421 [e]mil-ḥā-māhמִלְחָמָ֖הput the battleNoun
6607 [e]pe-ṯaḥפֶּ֣תַחbefore the gateNoun
5892 [e]hā-‘îr;הָעִ֑ירof the cityNoun
4428 [e]wə-ham-mə-lā-ḵîmוְהַמְּלָכִ֣יםthat the kingsNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־ - Prt
935 [e]bā-’ū,בָּ֔אוּcameVerb
905 [e]lə-ḇad-dāmלְבַדָּ֖םby themselvesNoun
7704 [e]baś-śā-ḏeh.בַּשָּׂדֶֽה׃in the fieldNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 19:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּצְאוּ֙ בְּנֵ֣י עַמֹּ֔ון וַיַּֽעַרְכ֥וּ מִלְחָמָ֖ה פֶּ֣תַח הָעִ֑יר וְהַמְּלָכִ֣ים אֲשֶׁר־בָּ֔אוּ לְבַדָּ֖ם בַּשָּׂדֶֽה׃

דברי הימים א 19:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויצאו בני עמון ויערכו מלחמה פתח העיר והמלכים אשר־באו לבדם בשדה׃

Links
1 Chronicles 19:91 Chronicles 19:9 Text Analysis1 Chronicles 19:9 Interlinear1 Chronicles 19:9 Multilingual1 Chronicles 19:9 TSK1 Chronicles 19:9 Cross References1 Chronicles 19:9 Bible Hub1 Chronicles 19:9 Biblia Paralela1 Chronicles 19:9 Chinese Bible1 Chronicles 19:9 French Bible1 Chronicles 19:9 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 19:8
Top of Page
Top of Page