1 Chronicles 2:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
428 [e]’êl-lehאֵ֖לֶּהThese [are]Pro
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
7205 [e]rə-’ū-ḇênרְאוּבֵ֤ןReubenNoun
8095 [e]šim-‘ō-wnשִׁמְעוֹן֙SimeonNoun
3878 [e]lê-wîלֵוִ֣יLeviNoun
3063 [e]wî-hū-ḏāh,וִיהוּדָ֔הJudahNoun
3485 [e]yi-śā-š-ḵārיִשָׂשכָ֖רIssacharNoun
2074 [e]ū-zə-ḇu-lūn.וּזְבֻלֽוּן׃and ZebulunNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 2:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵ֖לֶּה בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל רְאוּבֵ֤ן שִׁמְעֹון֙ לֵוִ֣י וִיהוּדָ֔ה יִשָׂשכָ֖ר וּזְבֻלֽוּן׃

דברי הימים א 2:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אלה בני ישראל ראובן שמעון לוי ויהודה יששכר וזבלון׃

Links
1 Chronicles 2:11 Chronicles 2:1 Text Analysis1 Chronicles 2:1 Interlinear1 Chronicles 2:1 Multilingual1 Chronicles 2:1 TSK1 Chronicles 2:1 Cross References1 Chronicles 2:1 Bible Hub1 Chronicles 2:1 Biblia Paralela1 Chronicles 2:1 Chinese Bible1 Chronicles 2:1 French Bible1 Chronicles 2:1 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 1:54
Top of Page
Top of Page