1 Chronicles 29:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֣הNowAdv
430 [e]’ĕ-lō-hê-nū,אֱלֹהֵ֔ינוּour GodNoun
3034 [e]mō-w-ḏîmמוֹדִ֥יםwe thankVerb
587 [e]’ă-naḥ-nūאֲנַ֖חְנוּwePro
  lāḵ;לָ֑ךְto youPrep
1984 [e]ū-mə-hal-lîmוּֽמְהַֽלְלִ֖יםand praiseVerb
8034 [e]lə-šêmלְשֵׁ֥םnameNoun
8597 [e]tip̄-’ar-te-ḵā.תִּפְאַרְתֶּֽךָ׃your majesticNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 29:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֣ה אֱלֹהֵ֔ינוּ מֹודִ֥ים אֲנַ֖חְנוּ לָ֑ךְ וּֽמְהַֽלְלִ֖ים לְשֵׁ֥ם תִּפְאַרְתֶּֽךָ׃

דברי הימים א 29:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה אלהינו מודים אנחנו לך ומהללים לשם תפארתך׃

Links
1 Chronicles 29:131 Chronicles 29:13 Text Analysis1 Chronicles 29:13 Interlinear1 Chronicles 29:13 Multilingual1 Chronicles 29:13 TSK1 Chronicles 29:13 Cross References1 Chronicles 29:13 Bible Hub1 Chronicles 29:13 Biblia Paralela1 Chronicles 29:13 Chinese Bible1 Chronicles 29:13 French Bible1 Chronicles 29:13 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 29:12
Top of Page
Top of Page