1 Chronicles 29:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
398 [e]way-yō-ḵə-lūוַיֹּאכְל֨וּAnd did eatVerb
8354 [e]way-yiš-tūוַיִּשְׁתּ֜וּand drinkVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֧יbeforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֛הthe LORDNoun
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֥וֹםdayNoun
1931 [e]ha-hūהַה֖וּאon thatPro
8057 [e]bə-śim-ḥāhבְּשִׂמְחָ֣הgladnessNoun
1419 [e]ḡə-ḏō-w-lāh;גְדוֹלָ֑הwith greatAdj
4427 [e]way-yam-lî-ḵūוַיַּמְלִ֤יכוּAnd they madeVerb
8145 [e]šê-nîṯשֵׁנִית֙king the second timeNoun
8010 [e]liš-lō-mōhלִשְׁלֹמֹ֣הSolomonNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
1732 [e]dā-wîḏ,דָּוִ֔ידof DavidNoun
4886 [e]way-yim-šə-ḥūוַיִּמְשְׁח֧וּand anointedVerb
3068 [e]Yah-wehלַיהוָ֛ה[him] to the LORDNoun
5057 [e]lə-nā-ḡîḏלְנָגִ֥יד[to be] the chief governorNoun
6659 [e]ū-lə-ṣā-ḏō-wqוּלְצָד֖וֹקand ZadokNoun
3548 [e]lə-ḵō-hên.לְכֹהֵֽן׃as priestNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 29:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאכְל֨וּ וַיִּשְׁתּ֜וּ לִפְנֵ֧י יְהוָ֛ה בַּיֹּ֥ום הַה֖וּא בְּשִׂמְחָ֣ה גְדֹולָ֑ה וַיַּמְלִ֤יכוּ שֵׁנִית֙ לִשְׁלֹמֹ֣ה בֶן־דָּוִ֔יד וַיִּמְשְׁח֧וּ לַיהוָ֛ה לְנָגִ֥יד וּלְצָדֹ֖וק לְכֹהֵֽן׃

דברי הימים א 29:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאכלו וישתו לפני יהוה ביום ההוא בשמחה גדולה וימליכו שנית לשלמה בן־דויד וימשחו ליהוה לנגיד ולצדוק לכהן׃

Links
1 Chronicles 29:221 Chronicles 29:22 Text Analysis1 Chronicles 29:22 Interlinear1 Chronicles 29:22 Multilingual1 Chronicles 29:22 TSK1 Chronicles 29:22 Cross References1 Chronicles 29:22 Bible Hub1 Chronicles 29:22 Biblia Paralela1 Chronicles 29:22 Chinese Bible1 Chronicles 29:22 French Bible1 Chronicles 29:22 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 29:21
Top of Page
Top of Page