1 Chronicles 3:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8337 [e]šiš-šāhשִׁשָּׁה֙[These] SixNoun
3205 [e]nō-w-laḏ-נֽוֹלַד־were bornVerb
  lōwל֣וֹto himPrep
2275 [e]ḇə-ḥeḇ-rō-wn,בְחֶבְר֔וֹןin HebronNoun
4427 [e]way-yim-lāḵ-וַיִּ֨מְלָךְ־and he reignedVerb
8033 [e]šām,שָׁ֔םthereAdv
7651 [e]še-ḇa‘שֶׁ֥בַעsevenNoun
8141 [e]šā-nîmשָׁנִ֖יםyearsNoun
8337 [e]wə-šiš-šāhוְשִׁשָּׁ֣הand sixNoun
2320 [e]ḥo-ḏā-šîm;חֳדָשִׁ֑יםmonthsNoun
7970 [e]ū-šə-lō-šîmוּשְׁלֹשִׁ֤יםand thirtyNoun
7969 [e]wə-šā-lō-wōšוְשָׁלוֹשׁ֙and threeNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearsNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַ֖ךְhe reignedVerb
3389 [e]bî-rū-šā-lim.בִּירוּשָׁלִָֽם׃in JerusalemNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 3:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שִׁשָּׁה֙ נֹֽולַד־לֹ֣ו בְחֶבְרֹ֔ון וַיִּ֨מְלָךְ־שָׁ֔ם שֶׁ֥בַע שָׁנִ֖ים וְשִׁשָּׁ֣ה חֳדָשִׁ֑ים וּשְׁלֹשִׁ֤ים וְשָׁלֹושׁ֙ שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָֽם׃ ס

דברי הימים א 3:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ששה נולד־לו בחברון וימלך־שם שבע שנים וששה חדשים ושלשים ושלוש שנה מלך בירושלם׃ ס

Links
1 Chronicles 3:41 Chronicles 3:4 Text Analysis1 Chronicles 3:4 Interlinear1 Chronicles 3:4 Multilingual1 Chronicles 3:4 TSK1 Chronicles 3:4 Cross References1 Chronicles 3:4 Bible Hub1 Chronicles 3:4 Biblia Paralela1 Chronicles 3:4 Chinese Bible1 Chronicles 3:4 French Bible1 Chronicles 3:4 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 3:3
Top of Page
Top of Page