1 Chronicles 4:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣יand the sonsNoun
7889 [e]šî-mō-wn,שִׁימ֔וֹןof Shimon [were]Noun
550 [e]’am-nō-wnאַמְנ֣וֹןAmnonNoun
7441 [e]wə-rin-nāh,וְרִנָּ֔הand RinnahNoun
  ben-בֶּן־inPrep
1135 [e]ḥā-nānחָנָ֖ןBen-hananNoun
  [wə-ṯō-w-lō-wn[וְתֹולֹון -  
  ḵ]כ] -  
8436 [e](wə-ṯî-lō-wn;(וְתִילֹ֑וןTilonNoun
  q)ק) -  
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣יand the sonsNoun
3469 [e]yiš-‘î,יִשְׁעִ֔יof Ishi [were]Noun
2105 [e]zō-w-ḥêṯזוֹחֵ֖תZohethNoun
  ū-ḇen-וּבֶן־ -  
1132 [e]zō-w-ḥêṯ.זוֹחֵֽת׃Ben-zohethNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 4:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֣י שִׁימֹ֔ון אַמְנֹ֣ון וְרִנָּ֔ה בֶּן־חָנָ֖ן [וְתֹולֹון כ] (וְתִילֹ֑ון ק) וּבְנֵ֣י יִשְׁעִ֔י זֹוחֵ֖ת וּבֶן־זֹוחֵֽת׃

דברי הימים א 4:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני שימון אמנון ורנה בן־חנן [ותולון כ] (ותילון ק) ובני ישעי זוחת ובן־זוחת׃

Links
1 Chronicles 4:201 Chronicles 4:20 Text Analysis1 Chronicles 4:20 Interlinear1 Chronicles 4:20 Multilingual1 Chronicles 4:20 TSK1 Chronicles 4:20 Cross References1 Chronicles 4:20 Bible Hub1 Chronicles 4:20 Biblia Paralela1 Chronicles 4:20 Chinese Bible1 Chronicles 4:20 French Bible1 Chronicles 4:20 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 4:19
Top of Page
Top of Page