1 Chronicles 4:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6439 [e]ū-p̄ə-nū-’êlוּפְנוּאֵל֙and PenuelNoun
1 [e]’ă-ḇîאֲבִ֣יthe fatherNoun
1446 [e]ḡə-ḏōr,גְדֹ֔רof GedorNoun
5829 [e]wə-‘ê-zerוְעֵ֖זֶרand EzarNoun
1 [e]’ă-ḇîאֲבִ֣יthe fatherNoun
2364 [e]ḥū-šāh;חוּשָׁ֑הof HushahNoun
428 [e]’êl-lehאֵ֤לֶּהThese [are]Pro
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵי־the sonsNoun
2354 [e]ḥūrחוּר֙of HurNoun
1060 [e]bə-ḵō-wrבְּכ֣וֹרthe firstbornNoun
672 [e]’ep̄-rā-ṯāh,אֶפְרָ֔תָהof EphratahNoun
1 [e]’ă-ḇîאֲבִ֖יthe fatherNoun
  bêṯבֵּ֥יתinPrep
1035 [e]lā-ḥem.לָֽחֶם׃of BethlehemNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 4:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּפְנוּאֵל֙ אֲבִ֣י גְדֹ֔ר וְעֵ֖זֶר אֲבִ֣י חוּשָׁ֑ה אֵ֤לֶּה בְנֵי־חוּר֙ בְּכֹ֣ור אֶפְרָ֔תָה אֲבִ֖י בֵּ֥ית לָֽחֶם׃

דברי הימים א 4:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ופנואל אבי גדר ועזר אבי חושה אלה בני־חור בכור אפרתה אבי בית לחם׃

Links
1 Chronicles 4:41 Chronicles 4:4 Text Analysis1 Chronicles 4:4 Interlinear1 Chronicles 4:4 Multilingual1 Chronicles 4:4 TSK1 Chronicles 4:4 Cross References1 Chronicles 4:4 Bible Hub1 Chronicles 4:4 Biblia Paralela1 Chronicles 4:4 Chinese Bible1 Chronicles 4:4 French Bible1 Chronicles 4:4 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 4:3
Top of Page
Top of Page