1 Chronicles 5:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־The sonsNoun
7205 [e]rə-’ū-ḇênרְאוּבֵ֨ןof ReubenNoun
1425 [e]wə-ḡā-ḏîוְגָדִ֜יand the GaditesAdj
2677 [e]wa-ḥă-ṣîוַחֲצִ֥יand halfNoun
7626 [e]šê-ḇeṭ-שֵֽׁבֶט־the tribesNoun
4519 [e]mə-naš-šehמְנַשֶּׁה֮of ManassehNoun
4480 [e]min-מִן־ofPrep
1121 [e]bə-nê-בְּנֵי־menNoun
2428 [e]ḥa-yilחַיִל֒[consisting] of valiantNoun
582 [e]’ă-nā-šîmאֲ֠נָשִׁיםmenNoun
5375 [e]nō-śə-’êנֹשְׂאֵ֨יable to bearVerb
4043 [e]mā-ḡênמָגֵ֤ןbucklerNoun
2719 [e]wə-ḥe-reḇוְחֶ֙רֶב֙and swordNoun
1869 [e]wə-ḏō-rə-ḵêוְדֹ֣רְכֵיand to shootVerb
7198 [e]qe-šeṯ,קֶ֔שֶׁתwith bowNoun
3925 [e]ū-lə-mū-ḏêוּלְמוּדֵ֖יand skillfulVerb
4421 [e]mil-ḥā-māh;מִלְחָמָ֑הin battleNoun
705 [e]’ar-bā-‘îmאַרְבָּעִ֨יםfortyNoun
702 [e]wə-’ar-bā-‘āhוְאַרְבָּעָ֥ה[were] and fourNoun
505 [e]’e-lep̄אֶ֛לֶףthousandNoun
7651 [e]ū-šə-ḇa‘-וּשְׁבַע־and sevenNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֥וֹתhundredNoun
8346 [e]wə-šiš-šîmוְשִׁשִּׁ֖יםthat sixtyNoun
3318 [e]yō-ṣə-’êיֹצְאֵ֥יwent outVerb
6635 [e]ṣā-ḇā.צָבָֽא׃to the warNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 5:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵֽי־רְאוּבֵ֨ן וְגָדִ֜י וַחֲצִ֥י שֵֽׁבֶט־מְנַשֶּׁה֮ מִן־בְּנֵי־חַיִל֒ אֲ֠נָשִׁים נֹשְׂאֵ֨י מָגֵ֤ן וְחֶ֙רֶב֙ וְדֹ֣רְכֵי קֶ֔שֶׁת וּלְמוּדֵ֖י מִלְחָמָ֑ה אַרְבָּעִ֨ים וְאַרְבָּעָ֥ה אֶ֛לֶף וּשְׁבַע־מֵאֹ֥ות וְשִׁשִּׁ֖ים יֹצְאֵ֥י צָבָֽא׃

דברי הימים א 5:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני־ראובן וגדי וחצי שבט־מנשה מן־בני־חיל אנשים נשאי מגן וחרב ודרכי קשת ולמודי מלחמה ארבעים וארבעה אלף ושבע־מאות וששים יצאי צבא׃

Links
1 Chronicles 5:181 Chronicles 5:18 Text Analysis1 Chronicles 5:18 Interlinear1 Chronicles 5:18 Multilingual1 Chronicles 5:18 TSK1 Chronicles 5:18 Cross References1 Chronicles 5:18 Bible Hub1 Chronicles 5:18 Biblia Paralela1 Chronicles 5:18 Chinese Bible1 Chronicles 5:18 French Bible1 Chronicles 5:18 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 5:17
Top of Page
Top of Page