1 Chronicles 7:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]wə-liḇ-nêוְלִבְנֵ֣יNow the sonsNoun
3485 [e]yi-śā-š-ḵār,יִשָׂשכָ֗רof Issachar [were]Noun
8439 [e]tō-w-lā‘תּוֹלָ֧עTolaNoun
6312 [e]ū-p̄ū-’āhוּפוּאָ֛הand PuahNoun
  [yā-šîḇ[יָשִׁיב -  
  ḵ]כ] -  
3437 [e](yā-šūḇ(יָשׁ֥וּבJashubNoun
  q)ק) -  
8110 [e]wə-šim-rō-wnוְשִׁמְר֖וֹןand ShimromNoun
702 [e]’ar-bā-‘āh.אַרְבָּעָֽה׃fourNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 7:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלִבְנֵ֣י יִשָׂשכָ֗ר תֹּולָ֧ע וּפוּאָ֛ה [יָשִׁיב כ] (יָשׁ֥וּב ק) וְשִׁמְרֹ֖ון אַרְבָּעָֽה׃ ס

דברי הימים א 7:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולבני יששכר תולע ופואה [ישיב כ] (ישוב ק) ושמרון ארבעה׃ ס

Links
1 Chronicles 7:11 Chronicles 7:1 Text Analysis1 Chronicles 7:1 Interlinear1 Chronicles 7:1 Multilingual1 Chronicles 7:1 TSK1 Chronicles 7:1 Cross References1 Chronicles 7:1 Bible Hub1 Chronicles 7:1 Biblia Paralela1 Chronicles 7:1 Chinese Bible1 Chronicles 7:1 French Bible1 Chronicles 7:1 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 6:81
Top of Page
Top of Page