1 Chronicles 7:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3205 [e]wat-tê-leḏוַתֵּ֨לֶדAnd boreVerb
4601 [e]ma-‘ă-ḵāhמַעֲכָ֤הMaachahNoun
802 [e]’ê-šeṯ-אֵֽשֶׁת־the wifeNoun
4353 [e]mā-ḵîrמָכִיר֙of MachirNoun
1121 [e]bên,בֵּ֔ןa sonNoun
7121 [e]wat-tiq-rāוַתִּקְרָ֤אand she calledVerb
8034 [e]šə-mōwשְׁמוֹ֙his nameNoun
6570 [e]pe-reš,פֶּ֔רֶשׁPereshNoun
8034 [e]wə-šêmוְשֵׁ֥םand the nameNoun
251 [e]’ā-ḥîwאָחִ֖יוof his brother [was]Noun
8329 [e]šā-reš;שָׁ֑רֶשׁShereshNoun
1121 [e]ū-ḇā-nāwוּבָנָ֖יוand his sons [were]Noun
198 [e]’ū-lāmאוּלָ֥םUlamNoun
7552 [e]wā-rā-qem.וָרָֽקֶם׃and RakemNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 7:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֵּ֨לֶד מַעֲכָ֤ה אֵֽשֶׁת־מָכִיר֙ בֵּ֔ן וַתִּקְרָ֤א שְׁמֹו֙ פֶּ֔רֶשׁ וְשֵׁ֥ם אָחִ֖יו שָׁ֑רֶשׁ וּבָנָ֖יו אוּלָ֥ם וָרָֽקֶם׃

דברי הימים א 7:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותלד מעכה אשת־מכיר בן ותקרא שמו פרש ושם אחיו שרש ובניו אולם ורקם׃

Links
1 Chronicles 7:161 Chronicles 7:16 Text Analysis1 Chronicles 7:16 Interlinear1 Chronicles 7:16 Multilingual1 Chronicles 7:16 TSK1 Chronicles 7:16 Cross References1 Chronicles 7:16 Bible Hub1 Chronicles 7:16 Biblia Paralela1 Chronicles 7:16 Chinese Bible1 Chronicles 7:16 French Bible1 Chronicles 7:16 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 7:15
Top of Page
Top of Page