1 Kings 1:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּ֧אמְרוּand saidVerb
  lōwל֣וֹtoPrep
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏāw,עֲבָדָ֗יוWhy his servantsNoun
1245 [e]yə-ḇaq-šūיְבַקְשׁ֞וּLet there be soughtVerb
113 [e]la-ḏō-nîלַאדֹנִ֤יfor my lordNoun
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֙לֶךְ֙the kingNoun
5291 [e]na-‘ă-rāhנַעֲרָ֣הa youngNoun
1330 [e]ḇə-ṯū-lāh,בְתוּלָ֔הvirginNoun
5975 [e]wə-‘ā-mə-ḏāhוְעָֽמְדָה֙and let her standVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
4428 [e]ham-me-leḵ,הַמֶּ֔לֶךְthe kingNoun
1961 [e]ū-ṯə-hî-וּתְהִי־and becomeVerb
  lōwל֖וֹtoPrep
5532 [e]sō-ḵe-neṯ;סֹכֶ֑נֶתlet her cherish himVerb
7901 [e]wə-šā-ḵə-ḇāhוְשָׁכְבָ֣הand let her lieVerb
2436 [e]ḇə-ḥê-qe-ḵā,בְחֵיקֶ֔ךָin your bosomNoun
2552 [e]wə-ḥamוְחַ֖םthat may get heatVerb
113 [e]la-ḏō-nîלַאדֹנִ֥יmy lordNoun
4428 [e]ham-me-leḵ.הַמֶּֽלֶךְ׃the kingNoun
Hebrew Texts
מלכים א 1:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֧אמְרוּ לֹ֣ו עֲבָדָ֗יו יְבַקְשׁ֞וּ לַאדֹנִ֤י הַמֶּ֙לֶךְ֙ נַעֲרָ֣ה בְתוּלָ֔ה וְעָֽמְדָה֙ לִפְנֵ֣י הַמֶּ֔לֶךְ וּתְהִי־לֹ֖ו סֹכֶ֑נֶת וְשָׁכְבָ֣ה בְחֵיקֶ֔ךָ וְחַ֖ם לַאדֹנִ֥י הַמֶּֽלֶךְ׃

מלכים א 1:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי־לו סכנת ושכבה בחיקך וחם לאדני המלך׃

Links
1 Kings 1:21 Kings 1:2 Text Analysis1 Kings 1:2 Interlinear1 Kings 1:2 Multilingual1 Kings 1:2 TSK1 Kings 1:2 Cross References1 Kings 1:2 Bible Hub1 Kings 1:2 Biblia Paralela1 Kings 1:2 Chinese Bible1 Kings 1:2 French Bible1 Kings 1:2 German Bible

Bible Hub
1 Kings 1:1
Top of Page
Top of Page