1 Kings 1:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣י ׀ForConj
3381 [e]yā-raḏיָרַ֣דhe is gone downVerb
3117 [e]hay-yō-wm,הַיּ֗וֹםthis dayNoun
2076 [e]way-yiz-baḥוַ֠יִּזְבַּחand has slainVerb
7794 [e]šō-wrשׁ֥וֹרoxenNoun
4806 [e]ū-mə-rî-וּֽמְרִיא־and fat livestockNoun
6629 [e]wə-ṣōnוְצֹאן֮and sheepNoun
7230 [e]lā-rōḇלָרֹב֒in abundanceNoun
7121 [e]way-yiq-rāוַיִּקְרָא֩and has calledVerb
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־allNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֨יsonsNoun
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֜לֶךְof the kingNoun
8269 [e]ū-lə-śā-rêוּלְשָׂרֵ֤יand the captainsNoun
6635 [e]haṣ-ṣā-ḇāהַצָּבָא֙of the hostNoun
54 [e]ū-lə-’eḇ-yā-ṯārוּלְאֶבְיָתָ֣רand AbiatharNoun
3548 [e]hak-kō-hên,הַכֹּהֵ֔ןthe priestNoun
2009 [e]wə-hin-nāmוְהִנָּ֛םand beholdPrt
398 [e]’ō-ḵə-lîmאֹכְלִ֥יםthey eatVerb
8354 [e]wə-šō-ṯîmוְשֹׁתִ֖יםand drinkVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nāw;לְפָנָ֑יוbefore himNoun
559 [e]way-yō-mə-rū,וַיֹּ֣אמְר֔וּand sayVerb
2421 [e]yə-ḥîיְחִ֖יGod saveVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֥לֶךְkingNoun
138 [e]’ă-ḏō-nî-yā-hū.אֲדֹנִיָּֽהוּ׃AdonijahNoun
Hebrew Texts
מלכים א 1:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י ׀ יָרַ֣ד הַיֹּ֗ום וַ֠יִּזְבַּח שֹׁ֥ור וּֽמְרִיא־וְצֹאן֮ לָרֹב֒ וַיִּקְרָא֩ לְכָל־בְּנֵ֨י הַמֶּ֜לֶךְ וּלְשָׂרֵ֤י הַצָּבָא֙ וּלְאֶבְיָתָ֣ר הַכֹּהֵ֔ן וְהִנָּ֛ם אֹכְלִ֥ים וְשֹׁתִ֖ים לְפָנָ֑יו וַיֹּ֣אמְר֔וּ יְחִ֖י הַמֶּ֥לֶךְ אֲדֹנִיָּֽהוּ׃

מלכים א 1:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי ׀ ירד היום ויזבח שור ומריא־וצאן לרב ויקרא לכל־בני המלך ולשרי הצבא ולאביתר הכהן והנם אכלים ושתים לפניו ויאמרו יחי המלך אדניהו׃

Links
1 Kings 1:251 Kings 1:25 Text Analysis1 Kings 1:25 Interlinear1 Kings 1:25 Multilingual1 Kings 1:25 TSK1 Kings 1:25 Cross References1 Kings 1:25 Bible Hub1 Kings 1:25 Biblia Paralela1 Kings 1:25 Chinese Bible1 Kings 1:25 French Bible1 Kings 1:25 German Bible

Bible Hub
1 Kings 1:24
Top of Page
Top of Page