1 Kings 1:39
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]way-yiq-qaḥוַיִּקַּח֩And tookVerb
6659 [e]ṣā-ḏō-wqצָד֨וֹקZadokNoun
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֜ןthe priestNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7161 [e]qe-renקֶ֤רֶןa hornNoun
8081 [e]haš-še-menהַשֶּׁ֙מֶן֙of oilNoun
4480 [e]min-מִן־out ofPrep
168 [e]hā-’ō-hel,הָאֹ֔הֶלthe tentNoun
4886 [e]way-yim-šaḥוַיִּמְשַׁ֖חand anointedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8010 [e]šə-lō-mōh;שְׁלֹמֹ֑הSolomonNoun
8628 [e]way-yiṯ-qə-‘ūוַֽיִּתְקְעוּ֙And they blewVerb
7782 [e]baš-šō-w-p̄ār,בַּשּׁוֹפָ֔רthe trumpetNoun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּֽאמְרוּ֙and saidVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֔םthe peopleNoun
2421 [e]yə-ḥîיְחִ֖יGod saveVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֥לֶךְkingNoun
8010 [e]šə-lō-mōh.שְׁלֹמֹֽה׃SolomonNoun
Hebrew Texts
מלכים א 1:39 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקַּח֩ צָדֹ֨וק הַכֹּהֵ֜ן אֶת־קֶ֤רֶן הַשֶּׁ֙מֶן֙ מִן־הָאֹ֔הֶל וַיִּמְשַׁ֖ח אֶת־שְׁלֹמֹ֑ה וַֽיִּתְקְעוּ֙ בַּשֹּׁופָ֔ר וַיֹּֽאמְרוּ֙ כָּל־הָעָ֔ם יְחִ֖י הַמֶּ֥לֶךְ שְׁלֹמֹֽה׃

מלכים א 1:39 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקח צדוק הכהן את־קרן השמן מן־האהל וימשח את־שלמה ויתקעו בשופר ויאמרו כל־העם יחי המלך שלמה׃

Links
1 Kings 1:391 Kings 1:39 Text Analysis1 Kings 1:39 Interlinear1 Kings 1:39 Multilingual1 Kings 1:39 TSK1 Kings 1:39 Cross References1 Kings 1:39 Bible Hub1 Kings 1:39 Biblia Paralela1 Kings 1:39 Chinese Bible1 Kings 1:39 French Bible1 Kings 1:39 German Bible

Bible Hub
1 Kings 1:38
Top of Page
Top of Page