1 Kings 1:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and notAdv
6087 [e]‘ă-ṣā-ḇōwעֲצָב֨וֹdo displeasedVerb
1 [e]’ā-ḇîwאָבִ֤יוhis father himNoun
3117 [e]mî-yā-māwמִיָּמָיו֙at any timeNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רby askingVerb
4069 [e]mad-dū-a‘מַדּ֖וּעַWhyAdv
3602 [e]kā-ḵāhכָּ֣כָהsoAdv
6213 [e]‘ā-śî-ṯā;עָשִׂ֑יתָhave you doneVerb
1571 [e]wə-ḡam-וְגַם־and alsoAdv
1931 [e]ה֤וּאhePro
2896 [e]ṭō-wḇ-טֽוֹב־goodlyAdj
8389 [e]tō-’arתֹּ֙אַר֙.. .. ..Noun
3966 [e]mə-’ōḏ,מְאֹ֔ד[was a] veryAdj
853 [e]wə-’ō-ṯōwוְאֹת֥וֹandAcc
3205 [e]yā-lə-ḏāhיָלְדָ֖ה[his mother] and bore himVerb
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֥יafterAdv
53 [e]’aḇ-šā-lō-wm.אַבְשָׁלֽוֹם׃AbsalomNoun
Hebrew Texts
מלכים א 1:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹֽא־עֲצָבֹ֨ו אָבִ֤יו מִיָּמָיו֙ לֵאמֹ֔ר מַדּ֖וּעַ כָּ֣כָה עָשִׂ֑יתָ וְגַם־ה֤וּא טֹֽוב־תֹּ֙אַר֙ מְאֹ֔ד וְאֹתֹ֥ו יָלְדָ֖ה אַחֲרֵ֥י אַבְשָׁלֹֽום׃

מלכים א 1:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא־עצבו אביו מימיו לאמר מדוע ככה עשית וגם־הוא טוב־תאר מאד ואתו ילדה אחרי אבשלום׃

Links
1 Kings 1:61 Kings 1:6 Text Analysis1 Kings 1:6 Interlinear1 Kings 1:6 Multilingual1 Kings 1:6 TSK1 Kings 1:6 Cross References1 Kings 1:6 Bible Hub1 Kings 1:6 Biblia Paralela1 Kings 1:6 Chinese Bible1 Kings 1:6 French Bible1 Kings 1:6 German Bible

Bible Hub
1 Kings 1:5
Top of Page
Top of Page