1 Kings 10:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7969 [e]ū-šə-lōš-וּשְׁלֹשׁ־[he made] And threeNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֤וֹתhundredNoun
4043 [e]mā-ḡin-nîmמָֽגִנִּים֙shieldsNoun
2091 [e]zā-hāḇזָהָ֣בgoldNoun
7820 [e]šā-ḥūṭ,שָׁח֔וּט[of] beatenVerb
7969 [e]šə-lō-šeṯשְׁלֹ֤שֶׁתthreeNoun
4488 [e]mā-nîmמָנִים֙poundNoun
2091 [e]zā-hāḇ,זָהָ֔בof goldNoun
5927 [e]ya-‘ă-lehיַעֲלֶ֖הwentVerb
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
4043 [e]ham-mā-ḡênהַמָּגֵ֣ןshieldNoun
259 [e]hā-’e-ḥāṯ;הָאֶחָ֑תoneAdj
5414 [e]way-yit-tə-nêmוַיִּתְּנֵ֣םand putVerb
4428 [e]ham-me-leḵ,הַמֶּ֔לֶךְthe king themNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֖יתin the houseNoun
3293 [e]ya-‘arיַ֥עַרof the forestNoun
3844 [e]hal-lə-ḇā-nō-wn.הַלְּבָנֽוֹן׃of LebanonNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים א 10:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּשְׁלֹשׁ־מֵאֹ֤ות מָֽגִנִּים֙ זָהָ֣ב שָׁח֔וּט שְׁלֹ֤שֶׁת מָנִים֙ זָהָ֔ב יַעֲלֶ֖ה עַל־הַמָּגֵ֣ן הָאֶחָ֑ת וַיִּתְּנֵ֣ם הַמֶּ֔לֶךְ בֵּ֖ית יַ֥עַר הַלְּבָנֹֽון׃ פ

מלכים א 10:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושלש־מאות מגנים זהב שחוט שלשת מנים זהב יעלה על־המגן האחת ויתנם המלך בית יער הלבנון׃ פ

Links
1 Kings 10:171 Kings 10:17 Text Analysis1 Kings 10:17 Interlinear1 Kings 10:17 Multilingual1 Kings 10:17 TSK1 Kings 10:17 Cross References1 Kings 10:17 Bible Hub1 Kings 10:17 Biblia Paralela1 Kings 10:17 Chinese Bible1 Kings 10:17 French Bible1 Kings 10:17 German Bible

Bible Hub
1 Kings 10:16
Top of Page
Top of Page