1 Kings 10:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5927 [e]wat-ta-‘ă-lehוַֽ֠תַּעֲלֶהand came upVerb
3318 [e]wat-tê-ṣêוַתֵּצֵ֨אand went outVerb
4818 [e]mer-kā-ḇāhמֶרְכָּבָ֤הa chariotNoun
4714 [e]mim-miṣ-ra-yimמִמִּצְרַ֙יִם֙from EgyptNoun
8337 [e]bə-šêšבְּשֵׁ֣שׁfor sixNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֣וֹתhundredNoun
3701 [e]ke-sep̄,כֶּ֔סֶף[shekels] of silverNoun
5483 [e]wə-sūsוְס֖וּסand a horseNoun
2572 [e]ba-ḥă-miš-šîmבַּחֲמִשִּׁ֣יםfiftyNoun
3967 [e]ū-mê-’āh;וּמֵאָ֑הfor a hundredNoun
3651 [e]wə-ḵênוְ֠כֵןsoAdj
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־for allNoun
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֧יthe kingsNoun
2850 [e]ha-ḥit-tîmהַחִתִּ֛יםof the HittitesNoun
4428 [e]ū-lə-mal-ḵêוּלְמַלְכֵ֥יfor the kingsNoun
758 [e]’ă-rāmאֲרָ֖םof SyriaNoun
3027 [e]bə-yā-ḏāmבְּיָדָ֥םby their meansNoun
3318 [e]yō-ṣi-’ū.יֹצִֽאוּ׃[them] did they bring outVerb
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים א 10:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽ֠תַּעֲלֶה וַתֵּצֵ֨א מֶרְכָּבָ֤ה מִמִּצְרַ֙יִם֙ בְּשֵׁ֣שׁ מֵאֹ֣ות כֶּ֔סֶף וְס֖וּס בַּחֲמִשִּׁ֣ים וּמֵאָ֑ה וְ֠כֵן לְכָל־מַלְכֵ֧י הַחִתִּ֛ים וּלְמַלְכֵ֥י אֲרָ֖ם בְּיָדָ֥ם יֹצִֽאוּ׃ פ

מלכים א 10:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותעלה ותצא מרכבה ממצרים בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה וכן לכל־מלכי החתים ולמלכי ארם בידם יצאו׃ פ

Links
1 Kings 10:291 Kings 10:29 Text Analysis1 Kings 10:29 Interlinear1 Kings 10:29 Multilingual1 Kings 10:29 TSK1 Kings 10:29 Cross References1 Kings 10:29 Bible Hub1 Kings 10:29 Biblia Paralela1 Kings 10:29 Chinese Bible1 Kings 10:29 French Bible1 Kings 10:29 German Bible

Bible Hub
1 Kings 10:28
Top of Page
Top of Page