1 Kings 11:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַֽיְהִי֙And it came to passVerb
6256 [e]bā-‘êṯבָּעֵ֣תtimeNoun
1931 [e]ha-hî,הַהִ֔יאat thatPro
3379 [e]wə-yā-rā-ḇə-‘āmוְיָֽרָבְעָ֖םwhen JeroboamNoun
3318 [e]yā-ṣāיָצָ֣אwent outVerb
3389 [e]mî-rū-šā-lim;מִירוּשָׁלִָ֑םof JerusalemNoun
4672 [e]way-yim-ṣāוַיִּמְצָ֣אand foundVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֡וֹ - Acc
281 [e]’ă-ḥî-yāhאֲחִיָּה֩the AhijahNoun
7888 [e]haš-šî-lō-nîהַשִּׁילֹנִ֨יShiloniteAdj
5030 [e]han-nā-ḇîהַנָּבִ֜יאthat the prophet himNoun
1870 [e]bad-de-reḵ,בַּדֶּ֗רֶךְin the wayNoun
1931 [e]wə-hūוְה֤וּאand hePro
3680 [e]miṯ-kas-sehמִתְכַּסֶּה֙had clad himselfVerb
8008 [e]bə-śal-māhבְּשַׂלְמָ֣הgarmentNoun
2319 [e]ḥă-ḏā-šāh,חֲדָשָׁ֔הhimself with a newAdj
8147 [e]ū-šə-nê-hemוּשְׁנֵיהֶ֥םand they twoNoun
905 [e]lə-ḇad-dāmלְבַדָּ֖םof them were aloneNoun
7704 [e]baś-śā-ḏeh.בַּשָּׂדֶֽה׃in the fieldNoun
Hebrew Texts
מלכים א 11:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיְהִי֙ בָּעֵ֣ת הַהִ֔יא וְיָֽרָבְעָ֖ם יָצָ֣א מִירוּשָׁלִָ֑ם וַיִּמְצָ֣א אֹתֹ֡ו אֲחִיָּה֩ הַשִּׁילֹנִ֨י הַנָּבִ֜יא בַּדֶּ֗רֶךְ וְה֤וּא מִתְכַּסֶּה֙ בְּשַׂלְמָ֣ה חֲדָשָׁ֔ה וּשְׁנֵיהֶ֥ם לְבַדָּ֖ם בַּשָּׂדֶֽה׃

מלכים א 11:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בעת ההיא וירבעם יצא מירושלם וימצא אתו אחיה השילני הנביא בדרך והוא מתכסה בשלמה חדשה ושניהם לבדם בשדה׃

Links
1 Kings 11:291 Kings 11:29 Text Analysis1 Kings 11:29 Interlinear1 Kings 11:29 Multilingual1 Kings 11:29 TSK1 Kings 11:29 Cross References1 Kings 11:29 Bible Hub1 Kings 11:29 Biblia Paralela1 Kings 11:29 Chinese Bible1 Kings 11:29 French Bible1 Kings 11:29 German Bible

Bible Hub
1 Kings 11:28
Top of Page
Top of Page