1 Kings 11:31
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֙אמֶר֙And he saidVerb
3379 [e]lə-yā-rā-ḇə-‘ām,לְיָֽרָבְעָ֔םto JeroboamNoun
3947 [e]qaḥ-קַח־TakeVerb
  lə-ḵāלְךָ֖to youPrep
6235 [e]‘ă-śā-rāhעֲשָׂרָ֣הtenNoun
7168 [e]qə-rā-‘îm;קְרָעִ֑יםpiecesNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
3541 [e]ḵōhכֹה֩ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֨רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֣יthe GodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לof IsraelNoun
2005 [e]hin-nîהִנְנִ֨יbeholdAdv
7167 [e]qō-rê-a‘קֹרֵ֤עַI will tearVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4467 [e]ham-mam-lā-ḵāhהַמַּמְלָכָה֙the kingdomNoun
3027 [e]mî-yaḏמִיַּ֣דout of the handNoun
8010 [e]šə-lō-mōh,שְׁלֹמֹ֔הof SolomonNoun
5414 [e]wə-nā-ṯat-tîוְנָתַתִּ֣יand will giveVerb
  lə-ḵā,לְךָ֔toPrep
853 [e]’êṯאֵ֖ת - Acc
6235 [e]‘ă-śā-rāhעֲשָׂרָ֥הtenNoun
7626 [e]haš-šə-ḇā-ṭîm.הַשְּׁבָטִֽים׃tribesNoun
Hebrew Texts
מלכים א 11:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֙אמֶר֙ לְיָֽרָבְעָ֔ם קַח־לְךָ֖ עֲשָׂרָ֣ה קְרָעִ֑ים כִּ֣י כֹה֩ אָמַ֨ר יְהוָ֜ה אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל הִנְנִ֨י קֹרֵ֤עַ אֶת־הַמַּמְלָכָה֙ מִיַּ֣ד שְׁלֹמֹ֔ה וְנָתַתִּ֣י לְךָ֔ אֵ֖ת עֲשָׂרָ֥ה הַשְּׁבָטִֽים׃

מלכים א 11:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר לירבעם קח־לך עשרה קרעים כי כה אמר יהוה אלהי ישראל הנני קרע את־הממלכה מיד שלמה ונתתי לך את עשרה השבטים׃

Links
1 Kings 11:311 Kings 11:31 Text Analysis1 Kings 11:31 Interlinear1 Kings 11:31 Multilingual1 Kings 11:31 TSK1 Kings 11:31 Cross References1 Kings 11:31 Bible Hub1 Kings 11:31 Biblia Paralela1 Kings 11:31 Chinese Bible1 Kings 11:31 French Bible1 Kings 11:31 German Bible

Bible Hub
1 Kings 11:30
Top of Page
Top of Page