1 Kings 11:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and notAdv
3947 [e]’eq-qaḥאֶקַּ֥חdo takeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־the wholeNoun
4467 [e]ham-mam-lā-ḵāhהַמַּמְלָכָ֖הkingdomNoun
3027 [e]mî-yā-ḏōw;מִיָּד֑וֹout of his handNoun
3588 [e]כִּ֣י ׀for himConj
5387 [e]nā-śîנָשִׂ֣יאprinceNoun
7896 [e]’ă-ši-ṯen-nū,אֲשִׁתֶ֗נּוּbut I will makeVerb
3605 [e]kōlכֹּ֚לallNoun
3117 [e]yə-mêיְמֵ֣יthe daysNoun
2416 [e]ḥay-yāw,חַיָּ֔יוof his lifeAdj
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֨עַןto the end thatSubst
1732 [e]dā-wiḏדָּוִ֤דfor DavidNoun
5650 [e]‘aḇ-dîעַבְדִּי֙of my servantNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רbecausePrt
977 [e]bā-ḥar-tîבָּחַ֣רְתִּיI choseVerb
853 [e]’ō-ṯōw,אֹת֔וֹ - Acc
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwhoPrt
8104 [e]šā-marשָׁמַ֖רhe keptVerb
4687 [e]miṣ-wō-ṯayמִצְוֹתַ֥יmy commandsNoun
2708 [e]wə-ḥuq-qō-ṯāy.וְחֻקֹּתָֽי׃and my statutesNoun
Hebrew Texts
מלכים א 11:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹֽא־אֶקַּ֥ח אֶת־כָּל־הַמַּמְלָכָ֖ה מִיָּדֹ֑ו כִּ֣י ׀ נָשִׂ֣יא אֲשִׁתֶ֗נּוּ כֹּ֚ל יְמֵ֣י חַיָּ֔יו לְמַ֨עַן דָּוִ֤ד עַבְדִּי֙ אֲשֶׁ֣ר בָּחַ֣רְתִּי אֹתֹ֔ו אֲשֶׁ֥ר שָׁמַ֖ר מִצְוֹתַ֥י וְחֻקֹּתָֽי׃

מלכים א 11:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא־אקח את־כל־הממלכה מידו כי ׀ נשיא אשתנו כל ימי חייו למען דוד עבדי אשר בחרתי אתו אשר שמר מצותי וחקתי׃

Links
1 Kings 11:341 Kings 11:34 Text Analysis1 Kings 11:34 Interlinear1 Kings 11:34 Multilingual1 Kings 11:34 TSK1 Kings 11:34 Cross References1 Kings 11:34 Bible Hub1 Kings 11:34 Biblia Paralela1 Kings 11:34 Chinese Bible1 Kings 11:34 French Bible1 Kings 11:34 German Bible

Bible Hub
1 Kings 11:33
Top of Page
Top of Page