1 Kings 11:38
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāh,וְהָיָ֗הAnd it shall beVerb
518 [e]’im-אִם־ifConj
8085 [e]tiš-ma‘תִּשְׁמַע֮you will Listen toVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
6680 [e]’ă-ṣaw-we-ḵāאֲצַוֶּךָ֒I commandVerb
1980 [e]wə-hā-laḵ-tāוְהָלַכְתָּ֣you and will walkVerb
1870 [e]ḇiḏ-rā-ḵay,בִדְרָכַ֗יin My waysNoun
6213 [e]wə-‘ā-śî-ṯāוְעָשִׂ֨יתָand doVerb
3477 [e]hay-yā-šārהַיָּשָׁ֤ר[that is] rightAdj
5869 [e]bə-‘ê-nayבְּעֵינַי֙in My sightNoun
8104 [e]liš-mō-wrלִשְׁמ֤וֹרby observingVerb
2708 [e]ḥuq-qō-w-ṯayחֻקּוֹתַי֙my statutesNoun
4687 [e]ū-miṣ-wō-ṯay,וּמִצְוֹתַ֔יand my commandsNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֥רasPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֖הdidVerb
1732 [e]dā-wiḏדָּוִ֣דDavidNoun
5650 [e]‘aḇ-dî;עַבְדִּ֑יmy servantNoun
1961 [e]wə-hā-yî-ṯîוְהָיִ֣יתִיthat I will beVerb
5973 [e]‘im-māḵ,עִמָּ֗ךְwithPrep
1129 [e]ū-ḇā-nî-ṯîוּבָנִ֨יתִיyou and buildVerb
  lə-ḵāלְךָ֤toPrep
1004 [e]ḇa-yiṯ-בַֽיִת־houseNoun
539 [e]ne-’ĕ-mānנֶאֱמָן֙you a sureVerb
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֣רasPrt
1129 [e]bā-nî-ṯîבָּנִ֣יתִיI builtVerb
1732 [e]lə-ḏā-wiḏ,לְדָוִ֔דfor DavidNoun
5414 [e]wə-nā-ṯat-tîוְנָתַתִּ֥יand will giveVerb
  lə-ḵāלְךָ֖toPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃IsraelNoun
Hebrew Texts
מלכים א 11:38 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֗ה אִם־תִּשְׁמַע֮ אֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר אֲצַוֶּךָ֒ וְהָלַכְתָּ֣ בִדְרָכַ֗י וְעָשִׂ֨יתָ הַיָּשָׁ֤ר בְּעֵינַי֙ לִשְׁמֹ֤ור חֻקֹּותַי֙ וּמִצְוֹתַ֔י כַּאֲשֶׁ֥ר עָשָׂ֖ה דָּוִ֣ד עַבְדִּ֑י וְהָיִ֣יתִי עִמָּ֗ךְ וּבָנִ֨יתִי לְךָ֤ בַֽיִת־נֶאֱמָן֙ כַּאֲשֶׁ֣ר בָּנִ֣יתִי לְדָוִ֔ד וְנָתַתִּ֥י לְךָ֖ אֶת־יִשְׂרָאֵֽל׃

מלכים א 11:38 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה אם־תשמע את־כל־אשר אצוך והלכת בדרכי ועשית הישר בעיני לשמור חקותי ומצותי כאשר עשה דוד עבדי והייתי עמך ובניתי לך בית־נאמן כאשר בניתי לדוד ונתתי לך את־ישראל׃

Links
1 Kings 11:381 Kings 11:38 Text Analysis1 Kings 11:38 Interlinear1 Kings 11:38 Multilingual1 Kings 11:38 TSK1 Kings 11:38 Cross References1 Kings 11:38 Bible Hub1 Kings 11:38 Biblia Paralela1 Kings 11:38 Chinese Bible1 Kings 11:38 French Bible1 Kings 11:38 German Bible

Bible Hub
1 Kings 11:37
Top of Page
Top of Page