1 Kings 12:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֥אמֶרAnd saidVerb
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָרָבְעָ֖םJeroboamNoun
3820 [e]bə-lib-bōw;בְּלִבּ֑וֹin his heartNoun
6258 [e]‘at-tāhעַתָּ֛הNowAdv
7725 [e]tā-šūḇתָּשׁ֥וּבshall returnVerb
4467 [e]ham-mam-lā-ḵāhהַמַּמְלָכָ֖הthe kingdomNoun
1004 [e]lə-ḇêṯלְבֵ֥יתto the houseNoun
1732 [e]dā-wiḏ.דָּוִֽד׃of DavidNoun
Hebrew Texts
מלכים א 12:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֥אמֶר יָרָבְעָ֖ם בְּלִבֹּ֑ו עַתָּ֛ה תָּשׁ֥וּב הַמַּמְלָכָ֖ה לְבֵ֥ית דָּוִֽד׃

מלכים א 12:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר ירבעם בלבו עתה תשוב הממלכה לבית דוד׃

Links
1 Kings 12:261 Kings 12:26 Text Analysis1 Kings 12:26 Interlinear1 Kings 12:26 Multilingual1 Kings 12:26 TSK1 Kings 12:26 Cross References1 Kings 12:26 Bible Hub1 Kings 12:26 Biblia Paralela1 Kings 12:26 Chinese Bible1 Kings 12:26 French Bible1 Kings 12:26 German Bible

Bible Hub
1 Kings 12:25
Top of Page
Top of Page