1 Kings 13:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7121 [e]way-yiq-rāוַיִּקְרָ֤אAnd he criedVerb
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
4196 [e]ham-miz-bê-aḥהַמִּזְבֵּ֙חַ֙the altarNoun
1697 [e]biḏ-ḇarבִּדְבַ֣רby the wordNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֙אמֶר֙and saidVerb
4196 [e]miz-bê-aḥמִזְבֵּ֣חַO altarNoun
4196 [e]miz-bê-aḥ,מִזְבֵּ֔חַaltarNoun
3541 [e]kōhכֹּ֖הThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הthe LORDNoun
2009 [e]hin-nêh-הִנֵּֽה־BeholdPrt
1121 [e]ḇênבֵ֞ןa childNoun
3205 [e]nō-w-lāḏנוֹלָ֤דshall be bornVerb
1004 [e]lə-ḇêṯ-לְבֵית־to the houseNoun
1732 [e]dā-wiḏדָּוִד֙of DavidNoun
2977 [e]yō-šî-yā-hūיֹאשִׁיָּ֣הוּJosiahNoun
8034 [e]šə-mōw,שְׁמ֔וֹby nameNoun
2076 [e]wə-zā-ḇaḥוְזָבַ֣חand you shall he offerVerb
5921 [e]‘ā-le-ḵā,עָלֶ֗יךָonPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3548 [e]kō-hă-nêכֹּהֲנֵ֤יthe priestsNoun
1116 [e]hab-bā-mō-wṯהַבָּמוֹת֙of the high placesNoun
6999 [e]ham-maq-ṭi-rîmהַמַּקְטִרִ֣יםthat burn incenseVerb
5921 [e]‘ā-le-ḵā,עָלֶ֔יךָonPrep
6106 [e]wə-‘aṣ-mō-wṯוְעַצְמ֥וֹתand bones youNoun
120 [e]’ā-ḏāmאָדָ֖םand of menNoun
8313 [e]yiś-rə-p̄ūיִשְׂרְפ֥וּshall be burnedVerb
5921 [e]‘ā-le-ḵā.עָלֶֽיךָ׃onPrep
Hebrew Texts
מלכים א 13:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְרָ֤א עַל־הַמִּזְבֵּ֙חַ֙ בִּדְבַ֣ר יְהוָ֔ה וַיֹּ֙אמֶר֙ מִזְבֵּ֣חַ מִזְבֵּ֔חַ כֹּ֖ה אָמַ֣ר יְהוָ֑ה הִנֵּֽה־בֵ֞ן נֹולָ֤ד לְבֵית־דָּוִד֙ יֹאשִׁיָּ֣הוּ שְׁמֹ֔ו וְזָבַ֣ח עָלֶ֗יךָ אֶת־כֹּהֲנֵ֤י הַבָּמֹות֙ הַמַּקְטִרִ֣ים עָלֶ֔יךָ וְעַצְמֹ֥ות אָדָ֖ם יִשְׂרְפ֥וּ עָלֶֽיךָ׃

מלכים א 13:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקרא על־המזבח בדבר יהוה ויאמר מזבח מזבח כה אמר יהוה הנה־בן נולד לבית־דוד יאשיהו שמו וזבח עליך את־כהני הבמות המקטרים עליך ועצמות אדם ישרפו עליך׃

Links
1 Kings 13:21 Kings 13:2 Text Analysis1 Kings 13:2 Interlinear1 Kings 13:2 Multilingual1 Kings 13:2 TSK1 Kings 13:2 Cross References1 Kings 13:2 Bible Hub1 Kings 13:2 Biblia Paralela1 Kings 13:2 Chinese Bible1 Kings 13:2 French Bible1 Kings 13:2 German Bible

Bible Hub
1 Kings 13:1
Top of Page
Top of Page