1 Kings 15:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רbecausePrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֥הdidVerb
1732 [e]ḏā-wiḏדָוִ֛דDavidNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3477 [e]hay-yā-šārהַיָּשָׁ֖ר[that that was] rightAdj
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֣יin the sightNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and notAdv
5493 [e]sārסָ֞רdo .. .. ..Verb
3605 [e]mik-kōlמִכֹּ֣לfrom anythingNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
6680 [e]ṣiw-wā-hū,צִוָּ֗הוּ[thing] he commandedVerb
3605 [e]kōlכֹּ֚לallNoun
3117 [e]yə-mêיְמֵ֣יthe daysNoun
2416 [e]ḥay-yāw,חַיָּ֔יוof his lifeAdj
7535 [e]raqרַ֕קsave onlyAdv
1697 [e]biḏ-ḇarבִּדְבַ֖רin the caseNoun
223 [e]’ū-rî-yāhאוּרִיָּ֥הof UriahNoun
2850 [e]ha-ḥit-tî.הַחִתִּֽי׃the HittiteNoun
Hebrew Texts
מלכים א 15:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֥ה דָוִ֛ד אֶת־הַיָּשָׁ֖ר בְּעֵינֵ֣י יְהוָ֑ה וְלֹֽא־סָ֞ר מִכֹּ֣ל אֲשֶׁר־צִוָּ֗הוּ כֹּ֚ל יְמֵ֣י חַיָּ֔יו רַ֕ק בִּדְבַ֖ר אוּרִיָּ֥ה הַחִתִּֽי׃

מלכים א 15:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אשר עשה דוד את־הישר בעיני יהוה ולא־סר מכל אשר־צוהו כל ימי חייו רק בדבר אוריה החתי׃

Links
1 Kings 15:51 Kings 15:5 Text Analysis1 Kings 15:5 Interlinear1 Kings 15:5 Multilingual1 Kings 15:5 TSK1 Kings 15:5 Cross References1 Kings 15:5 Bible Hub1 Kings 15:5 Biblia Paralela1 Kings 15:5 Chinese Bible1 Kings 15:5 French Bible1 Kings 15:5 German Bible

Bible Hub
1 Kings 15:4
Top of Page
Top of Page