1 Kings 16:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3282 [e]ya-‘an,יַ֗עַןInasmuchPrep
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רIPrt
7311 [e]hă-rî-mō-ṯî-ḵāהֲרִימֹתִ֙יךָ֙as I exalted youVerb
4480 [e]min-מִן־out ofPrep
6083 [e]he-‘ā-p̄ār,הֶ֣עָפָ֔רthe dustNoun
5414 [e]wā-’et-ten-ḵāוָאֶתֶּנְךָ֣and made youVerb
5057 [e]nā-ḡîḏ,נָגִ֔ידprinceNoun
5921 [e]‘alעַ֖לoverPrep
5971 [e]‘am-mîעַמִּ֣יMy peopleNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לIsraelNoun
1980 [e]wat-tê-leḵוַתֵּ֣לֶךְ ׀and you have walkedVerb
1870 [e]bə-ḏe-reḵבְּדֶ֣רֶךְin the wayNoun
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘ām,יָרָבְעָ֗םof JeroboamNoun
2398 [e]wat-ta-ḥă-ṭiוַֽתַּחֲטִא֙and to sinVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]‘am-mîעַמִּ֣יhave made my peopleNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לIsraelNoun
3707 [e]lə-haḵ-‘î-sê-nîלְהַכְעִיסֵ֖נִיto provoke me to angerVerb
2403 [e]bə-ḥaṭ-ṭō-ṯām.בְּחַטֹּאתָֽם׃with their sinsNoun
Hebrew Texts
מלכים א 16:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יַ֗עַן אֲשֶׁ֤ר הֲרִימֹתִ֙יךָ֙ מִן־הֶ֣עָפָ֔ר וָאֶתֶּנְךָ֣ נָגִ֔יד עַ֖ל עַמִּ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וַתֵּ֣לֶךְ ׀ בְּדֶ֣רֶךְ יָרָבְעָ֗ם וַֽתַּחֲטִא֙ אֶת־עַמִּ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל לְהַכְעִיסֵ֖נִי בְּחַטֹּאתָֽם׃

מלכים א 16:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יען אשר הרימתיך מן־העפר ואתנך נגיד על עמי ישראל ותלך ׀ בדרך ירבעם ותחטא את־עמי ישראל להכעיסני בחטאתם׃

Links
1 Kings 16:21 Kings 16:2 Text Analysis1 Kings 16:2 Interlinear1 Kings 16:2 Multilingual1 Kings 16:2 TSK1 Kings 16:2 Cross References1 Kings 16:2 Bible Hub1 Kings 16:2 Biblia Paralela1 Kings 16:2 Chinese Bible1 Kings 16:2 French Bible1 Kings 16:2 German Bible

Bible Hub
1 Kings 16:1
Top of Page
Top of Page