1 Kings 16:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]bə-yā-māwבְּיָמָ֞יוIn his daysNoun
1129 [e]bā-nāhבָּנָ֥הbuildVerb
2419 [e]ḥî-’êlחִיאֵ֛לdid HielNoun
  bêṯבֵּ֥יתinPrep
1017 [e]hā-’ĕ-lîהָאֱלִ֖יthe BetheliteAdj
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3405 [e]yə-rî-ḥōh;יְרִיחֹ֑הJerichoNoun
48 [e]ba-’ă-ḇî-rāmבַּאֲבִירָ֨םwith the [loss of] AbiramNoun
1060 [e]bə-ḵō-rōwבְּכֹר֜וֹhis firstbornNoun
3245 [e]yis-sə-ḏāh,יִסְּדָ֗הּhe laid the foundationVerb
  [ū-ḇiś-ḡîḇ[וּבִשְׂגִיב -  
  ḵ]כ] -  
7687 [e](ū-ḇiś-ḡūḇ(וּבִשְׂג֤וּבSegubNoun
  q)ק) -  
6810 [e]ṣə-‘î-rōwצְעִירוֹ֙thereof in his youngestAdj
5324 [e]hiṣ-ṣîḇהִצִּ֣יבset upVerb
1817 [e]də-lā-ṯe-hā,דְּלָתֶ֔יהָthe gatesNoun
1697 [e]kiḏ-ḇarכִּדְבַ֣רaccording to the wordNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
1696 [e]dib-ber,דִּבֶּ֔רHe spokeVerb
3027 [e]bə-yaḏבְּיַ֖דbyNoun
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘יְהוֹשֻׁ֥עַJoshuaNoun
1121 [e]bin-בִּן־the sonNoun
5126 [e]nūn.נֽוּן׃of NunNoun
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים א 16:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּיָמָ֞יו בָּנָ֥ה חִיאֵ֛ל בֵּ֥ית הָאֱלִ֖י אֶת־יְרִיחֹ֑ה בַּאֲבִירָ֨ם בְּכֹרֹ֜ו יִסְּדָ֗הּ [וּבִשְׂגִיב כ] (וּבִשְׂג֤וּב ק) צְעִירֹו֙ הִצִּ֣יב דְּלָתֶ֔יהָ כִּדְבַ֣ר יְהוָ֔ה אֲשֶׁ֣ר דִּבֶּ֔ר בְּיַ֖ד יְהֹושֻׁ֥עַ בִּן־נֽוּן׃ ס

מלכים א 16:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בימיו בנה חיאל בית האלי את־יריחה באבירם בכרו יסדה [ובשגיב כ] (ובשגוב ק) צעירו הציב דלתיה כדבר יהוה אשר דבר ביד יהושע בן־נון׃ ס

Links
1 Kings 16:341 Kings 16:34 Text Analysis1 Kings 16:34 Interlinear1 Kings 16:34 Multilingual1 Kings 16:34 TSK1 Kings 16:34 Cross References1 Kings 16:34 Bible Hub1 Kings 16:34 Biblia Paralela1 Kings 16:34 Chinese Bible1 Kings 16:34 French Bible1 Kings 16:34 German Bible

Bible Hub
1 Kings 16:33
Top of Page
Top of Page