1 Kings 18:40
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּאמֶר֩And saidVerb
452 [e]’ê-lî-yā-hūאֵלִיָּ֨הוּElijahNoun
  lā-hemלָהֶ֜םto themPrep
8610 [e]tip̄-śūתִּפְשׂ֣וּ ׀TakeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5030 [e]nə-ḇî-’êנְבִיאֵ֣יthe prophetsNoun
1168 [e]hab-ba-‘al,הַבַּ֗עַלof BaalNoun
376 [e]’îšאִ֛ישׁoneNoun
408 [e]’al-אַל־notAdv
4422 [e]yim-mā-lêṭיִמָּלֵ֥טdo let escapeVerb
1992 [e]mê-hemמֵהֶ֖םtheyPro
8610 [e]way-yiṯ-pə-śūm;וַֽיִּתְפְּשׂ֑וּםAnd they tookVerb
3381 [e]way-yō-w-ri-ḏêmוַיּוֹרִדֵ֤םand brought them downVerb
452 [e]’ê-lî-yā-hūאֵלִיָּ֙הוּ֙and ElijahNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
5158 [e]na-ḥalנַ֣חַלthe brookNoun
7028 [e]qî-šō-wn,קִישׁ֔וֹןKishonNoun
7819 [e]way-yiš-ḥā-ṭêmוַיִּשְׁחָטֵ֖םand slew themVerb
8033 [e]šām.שָֽׁם׃thereAdv
Hebrew Texts
מלכים א 18:40 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמֶר֩ אֵלִיָּ֨הוּ לָהֶ֜ם תִּפְשׂ֣וּ ׀ אֶת־נְבִיאֵ֣י הַבַּ֗עַל אִ֛ישׁ אַל־יִמָּלֵ֥ט מֵהֶ֖ם וַֽיִּתְפְּשׂ֑וּם וַיֹּורִדֵ֤ם אֵלִיָּ֙הוּ֙ אֶל־נַ֣חַל קִישֹׁ֔ון וַיִּשְׁחָטֵ֖ם שָֽׁם׃

מלכים א 18:40 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אליהו להם תפשו ׀ את־נביאי הבעל איש אל־ימלט מהם ויתפשום ויורדם אליהו אל־נחל קישון וישחטם שם׃

Links
1 Kings 18:401 Kings 18:40 Text Analysis1 Kings 18:40 Interlinear1 Kings 18:40 Multilingual1 Kings 18:40 TSK1 Kings 18:40 Cross References1 Kings 18:40 Bible Hub1 Kings 18:40 Biblia Paralela1 Kings 18:40 Chinese Bible1 Kings 18:40 French Bible1 Kings 18:40 German Bible

Bible Hub
1 Kings 18:39
Top of Page
Top of Page