1 Kings 18:44
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַֽיְהִי֙And it came to passVerb
7637 [e]baš-šə-ḇi-‘îṯ,בַּשְּׁבִעִ֔יתat the seventh timeAdj
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרthat he saidVerb
2009 [e]hin-nêh-הִנֵּה־BeholdPrt
5645 [e]‘āḇעָ֛בa cloudNoun
6996 [e]qə-ṭan-nāhקְטַנָּ֥הlittleAdj
3709 [e]kə-ḵap̄-כְּכַף־handNoun
376 [e]’îšאִ֖ישׁof like a manNoun
5927 [e]‘ō-lāhעֹלָ֣הthere risesVerb
3220 [e]mî-yām;מִיָּ֑םout of the seaNoun
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרAnd he saidVerb
5927 [e]‘ă-lêhעֲלֵ֨הGo upVerb
559 [e]’ĕ-mōrאֱמֹ֤רsayVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
256 [e]’aḥ-’āḇאַחְאָב֙AhabNoun
631 [e]’ĕ-sōrאֱסֹ֣רPrepareVerb
3381 [e]wā-rêḏ,וָרֵ֔ד[thy chariot] and get you downVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
6113 [e]ya-‘a-ṣā-rə-ḵāhיַעַצָרְכָ֖הdo stopVerb
1653 [e]hag-gā-šem.הַגָּֽשֶׁם׃that the rainNoun
Hebrew Texts
מלכים א 18:44 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיְהִי֙ בַּשְּׁבִעִ֔ית וַיֹּ֗אמֶר הִנֵּה־עָ֛ב קְטַנָּ֥ה כְּכַף־אִ֖ישׁ עֹלָ֣ה מִיָּ֑ם וַיֹּ֗אמֶר עֲלֵ֨ה אֱמֹ֤ר אֶל־אַחְאָב֙ אֱסֹ֣ר וָרֵ֔ד וְלֹ֥א יַעַצָרְכָ֖ה הַגָּֽשֶׁם׃

מלכים א 18:44 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בשבעית ויאמר הנה־עב קטנה ככף־איש עלה מים ויאמר עלה אמר אל־אחאב אסר ורד ולא יעצרכה הגשם׃

Links
1 Kings 18:441 Kings 18:44 Text Analysis1 Kings 18:44 Interlinear1 Kings 18:44 Multilingual1 Kings 18:44 TSK1 Kings 18:44 Cross References1 Kings 18:44 Bible Hub1 Kings 18:44 Biblia Paralela1 Kings 18:44 Chinese Bible1 Kings 18:44 French Bible1 Kings 18:44 German Bible

Bible Hub
1 Kings 18:43
Top of Page
Top of Page