1 Kings 19:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5027 [e]way-yab-bêṭוַיַּבֵּ֕טAnd he lookedVerb
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֧הand beholdPrt
4763 [e]mə-ra-’ă-šō-ṯāwמְרַאֲשֹׁתָ֛יוat his headNoun
5692 [e]‘u-ḡaṯעֻגַ֥ת[there was] a cakeNoun
7529 [e]rə-ṣā-p̄îmרְצָפִ֖יםbaked on the coalsNoun
6835 [e]wə-ṣap-pa-ḥaṯוְצַפַּ֣חַתand a cruseNoun
4325 [e]mā-yim;מָ֑יִםof waterNoun
398 [e]way-yō-ḵalוַיֹּ֣אכַלAnd he did eatVerb
8354 [e]way-yê-šət,וַיֵּ֔שְׁתְּand drinkVerb
7725 [e]way-yā-šāḇוַיָּ֖שָׁבand againVerb
7901 [e]way-yiš-kāḇ.וַיִּשְׁכָּֽב׃and laid him downVerb
Hebrew Texts
מלכים א 19:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּבֵּ֕ט וְהִנֵּ֧ה מְרַאֲשֹׁתָ֛יו עֻגַ֥ת רְצָפִ֖ים וְצַפַּ֣חַת מָ֑יִם וַיֹּ֣אכַל וַיֵּ֔שְׁתְּ וַיָּ֖שָׁב וַיִּשְׁכָּֽב׃

מלכים א 19:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבט והנה מראשתיו עגת רצפים וצפחת מים ויאכל וישת וישב וישכב׃

Links
1 Kings 19:61 Kings 19:6 Text Analysis1 Kings 19:6 Interlinear1 Kings 19:6 Multilingual1 Kings 19:6 TSK1 Kings 19:6 Cross References1 Kings 19:6 Bible Hub1 Kings 19:6 Biblia Paralela1 Kings 19:6 Chinese Bible1 Kings 19:6 French Bible1 Kings 19:6 German Bible

Bible Hub
1 Kings 19:5
Top of Page
Top of Page