1 Kings 2:39
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hî,וַיְהִ֗יAnd it came to passVerb
7093 [e]miq-qêṣמִקֵּץ֙at the endNoun
7969 [e]šā-lōšשָׁלֹ֣שׁof threeNoun
8141 [e]šā-nîm,שָׁנִ֔יםyearsNoun
1272 [e]way-yiḇ-rə-ḥūוַיִּבְרְח֤וּthat ran awayVerb
8147 [e]šə-nê-שְׁנֵֽי־twoNoun
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏîmעֲבָדִים֙of the servantsNoun
8096 [e]lə-šim-‘î,לְשִׁמְעִ֔יof ShimeiNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
397 [e]’ā-ḵîšאָכִ֥ישׁAchishNoun
1121 [e]ben-בֶּֽן־sonNoun
4601 [e]ma-‘ă-ḵāhמַעֲכָ֖הof MaacahNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
1661 [e]gaṯ;גַּ֑תof GathNoun
5046 [e]way-yag-gî-ḏūוַיַּגִּ֤ידוּAnd they toldVerb
8096 [e]lə-šim-‘îלְשִׁמְעִי֙ShimeiNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֥הBeholdPrt
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏe-ḵāעֲבָדֶ֖יךָyour servants [are]Noun
1661 [e]bə-ḡaṯ.בְּגַֽת׃in GathNoun
Hebrew Texts
מלכים א 2:39 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֗י מִקֵּץ֙ שָׁלֹ֣שׁ שָׁנִ֔ים וַיִּבְרְח֤וּ שְׁנֵֽי־עֲבָדִים֙ לְשִׁמְעִ֔י אֶל־אָכִ֥ישׁ בֶּֽן־מַעֲכָ֖ה מֶ֣לֶךְ גַּ֑ת וַיַּגִּ֤ידוּ לְשִׁמְעִי֙ לֵאמֹ֔ר הִנֵּ֥ה עֲבָדֶ֖יךָ בְּגַֽת׃

מלכים א 2:39 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי מקץ שלש שנים ויברחו שני־עבדים לשמעי אל־אכיש בן־מעכה מלך גת ויגידו לשמעי לאמר הנה עבדיך בגת׃

Links
1 Kings 2:391 Kings 2:39 Text Analysis1 Kings 2:39 Interlinear1 Kings 2:39 Multilingual1 Kings 2:39 TSK1 Kings 2:39 Cross References1 Kings 2:39 Bible Hub1 Kings 2:39 Biblia Paralela1 Kings 2:39 Chinese Bible1 Kings 2:39 French Bible1 Kings 2:39 German Bible

Bible Hub
1 Kings 2:38
Top of Page
Top of Page