1 Kings 20:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
  ū-ḇen-וּבֶן־ -  
1130 [e]hă-ḏaḏהֲדַ֣דBen-hadadNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־the kingNoun
758 [e]’ă-rām,אֲרָ֗םof SyriaNoun
6908 [e]qā-ḇaṣקָבַץ֙togetherVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
2426 [e]ḥê-lōw,חֵיל֔וֹarmyNoun
7970 [e]ū-šə-lō-šîmוּשְׁלֹשִׁ֨ים[there were] and thirtyNoun
8147 [e]ū-šə-na-yimוּשְׁנַ֥יִםand twoNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֛לֶךְkingsNoun
854 [e]’it-tōwאִתּ֖וֹwithPrep
5483 [e]wə-sūsוְס֣וּסand horsesNoun
7393 [e]wā-rā-ḵeḇ;וָרָ֑כֶבand chariotsNoun
5927 [e]way-ya-‘al,וַיַּ֗עַלand he went upVerb
6696 [e]way-yā-ṣarוַיָּ֙צַר֙and besiegedVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
8111 [e]šō-mə-rō-wn,שֹׁ֣מְר֔וֹןSamariaNoun
3898 [e]way-yil-lā-ḥemוַיִּלָּ֖חֶםand warredVerb
  bāh.בָּֽהּ׃inPrep
Hebrew Texts
מלכים א 20:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבֶן־הֲדַ֣ד מֶֽלֶךְ־אֲרָ֗ם קָבַץ֙ אֶת־כָּל־חֵילֹ֔ו וּשְׁלֹשִׁ֨ים וּשְׁנַ֥יִם מֶ֛לֶךְ אִתֹּ֖ו וְס֣וּס וָרָ֑כֶב וַיַּ֗עַל וַיָּ֙צַר֙ עַל־שֹׁ֣מְרֹ֔ון וַיִּלָּ֖חֶם בָּֽהּ׃

מלכים א 20:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובן־הדד מלך־ארם קבץ את־כל־חילו ושלשים ושנים מלך אתו וסוס ורכב ויעל ויצר על־שמרון וילחם בה׃

Links
1 Kings 20:11 Kings 20:1 Text Analysis1 Kings 20:1 Interlinear1 Kings 20:1 Multilingual1 Kings 20:1 TSK1 Kings 20:1 Cross References1 Kings 20:1 Bible Hub1 Kings 20:1 Biblia Paralela1 Kings 20:1 Chinese Bible1 Kings 20:1 French Bible1 Kings 20:1 German Bible

Bible Hub
1 Kings 19:21
Top of Page
Top of Page