1 Kings 20:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרand answerVerb
  lōw,ל֗וֹtoPrep
3541 [e]kōhכֹּ֚הsuchAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רanswerVerb
  ben-בֶּן־inPrep
1130 [e]hă-ḏaḏ,הֲדַ֔דBen-hadadNoun
3701 [e]kas-pə-ḵāכַּסְפְּךָ֥your silverNoun
2091 [e]ū-zə-hā-ḇə-ḵāוּֽזְהָבְךָ֖and your goldNoun
  lî-לִֽי־toPrep
1931 [e]hū;ה֑וּאhePro
802 [e]wə-nā-še-ḵāוְנָשֶׁ֧יךָyour wivesNoun
1121 [e]ū-ḇā-ne-ḵāוּבָנֶ֛יךָalso and your childrenNoun
2896 [e]haṭ-ṭō-w-ḇîmהַטּוֹבִ֖ים[even] the bestAdj
  lî-לִי־toPrep
1992 [e]hêm.הֵֽם׃likePro
Hebrew Texts
מלכים א 20:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר לֹ֗ו כֹּ֚ה אָמַ֣ר בֶּן־הֲדַ֔ד כַּסְפְּךָ֥ וּֽזְהָבְךָ֖ לִֽי־ה֑וּא וְנָשֶׁ֧יךָ וּבָנֶ֛יךָ הַטֹּובִ֖ים לִי־הֵֽם׃

מלכים א 20:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר לו כה אמר בן־הדד כספך וזהבך לי־הוא ונשיך ובניך הטובים לי־הם׃

Links
1 Kings 20:31 Kings 20:3 Text Analysis1 Kings 20:3 Interlinear1 Kings 20:3 Multilingual1 Kings 20:3 TSK1 Kings 20:3 Cross References1 Kings 20:3 Bible Hub1 Kings 20:3 Biblia Paralela1 Kings 20:3 Chinese Bible1 Kings 20:3 French Bible1 Kings 20:3 German Bible

Bible Hub
1 Kings 20:2
Top of Page
Top of Page