1 Kings 20:31
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּand saidVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָיו֮untoPrep
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏāwעֲבָדָיו֒his servants himNoun
2009 [e]hin-nêh-הִנֵּֽה־BeholdPrt
4994 [e]נָ֣אnowInj
8085 [e]šā-ma‘-nū,שָׁמַ֔עְנוּwe have heardVerb
3588 [e]kî,כִּ֗יthatConj
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵי֙the kingsNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתof the houseNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֥יkings [are]Noun
2617 [e]ḥe-seḏחֶ֖סֶדmercifulNoun
1992 [e]hêm;הֵ֑םusPro
7760 [e]nā-śî-māhנָשִׂ֣ימָהputVerb
4994 [e]נָּא֩I prayInj
8242 [e]śaq-qîmשַׂקִּ֨יםsackclothNoun
4975 [e]bə-mā-ṯə-nê-nūבְּמָתְנֵ֜ינוּon our loinsNoun
2256 [e]wa-ḥă-ḇā-lîmוַחֲבָלִ֣יםand ropesNoun
7218 [e]bə-rō-šê-nū,בְּרֹאשֵׁ֗נוּon our headsNoun
3318 [e]wə-nê-ṣêוְנֵצֵא֙and go outVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְthe kingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
194 [e]’ū-layאוּלַ֖יsupposeAdv
2421 [e]yə-ḥay-yehיְחַיֶּ֥הhe will saveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5315 [e]nap̄-še-ḵā.נַפְשֶֽׁךָ׃your lifeNoun
Hebrew Texts
מלכים א 20:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֣וּ אֵלָיו֮ עֲבָדָיו֒ הִנֵּֽה־נָ֣א שָׁמַ֔עְנוּ כִּ֗י מַלְכֵי֙ בֵּ֣ית יִשְׂרָאֵ֔ל כִּֽי־מַלְכֵ֥י חֶ֖סֶד הֵ֑ם נָשִׂ֣ימָה נָּא֩ שַׂקִּ֨ים בְּמָתְנֵ֜ינוּ וַחֲבָלִ֣ים בְּרֹאשֵׁ֗נוּ וְנֵצֵא֙ אֶל־מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֔ל אוּלַ֖י יְחַיֶּ֥ה אֶת־נַפְשֶֽׁךָ׃

מלכים א 20:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו אליו עבדיו הנה־נא שמענו כי מלכי בית ישראל כי־מלכי חסד הם נשימה נא שקים במתנינו וחבלים בראשנו ונצא אל־מלך ישראל אולי יחיה את־נפשך׃

Links
1 Kings 20:311 Kings 20:31 Text Analysis1 Kings 20:31 Interlinear1 Kings 20:31 Multilingual1 Kings 20:31 TSK1 Kings 20:31 Cross References1 Kings 20:31 Bible Hub1 Kings 20:31 Biblia Paralela1 Kings 20:31 Chinese Bible1 Kings 20:31 French Bible1 Kings 20:31 German Bible

Bible Hub
1 Kings 20:30
Top of Page
Top of Page