1 Kings 20:33
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
376 [e]wə-hā-’ă-nā-šîmוְהָאֲנָשִׁים֩Now the menNoun
5172 [e]yə-na-ḥă-šūיְנַחֲשׁ֨וּdid diligently observeVerb
4116 [e]way-ma-hă-rūוַֽיְמַהֲר֜וּand did hastilyVerb
2480 [e]way-yaḥ-lə-ṭūוַיַּחְלְט֣וּand catchVerb
4480 [e]hă-mim-men-nū,הֲמִמֶּ֗נּוּwhether from [it]Prep
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּֽאמְרוּ֙and they saidVerb
251 [e]’ā-ḥî-ḵāאָחִ֣יךָyour brotherNoun
  ḇen-בֶן־inPrep
1130 [e]hă-ḏaḏ,הֲדַ֔דBen-hadadNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֖אמֶרThen he saidVerb
935 [e]bō-’ūבֹּ֣אוּGoVerb
3947 [e]qā-ḥu-hū;קָחֻ֑הוּyou bringVerb
3318 [e]way-yê-ṣêוַיֵּצֵ֤אand came forthVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָיו֙untoPrep
  ben-בֶּן־in himPrep
1130 [e]hă-ḏaḏ,הֲדַ֔דThen Ben-hadad himNoun
5927 [e]way-ya-‘ă-lê-hūוַֽיַּעֲלֵ֖הוּand he caused him to come upVerb
5921 [e]‘al-עַל־intoPrep
4818 [e]ham-mer-kā-ḇāh.הַמֶּרְכָּבָֽה׃the chariotNoun
Hebrew Texts
מלכים א 20:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָאֲנָשִׁים֩ יְנַחֲשׁ֨וּ וַֽיְמַהֲר֜וּ וַיַּחְלְט֣וּ הֲמִמֶּ֗נּוּ וַיֹּֽאמְרוּ֙ אָחִ֣יךָ בֶן־הֲדַ֔ד וַיֹּ֖אמֶר בֹּ֣אוּ קָחֻ֑הוּ וַיֵּצֵ֤א אֵלָיו֙ בֶּן־הֲדַ֔ד וַֽיַּעֲלֵ֖הוּ עַל־הַמֶּרְכָּבָֽה׃

מלכים א 20:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והאנשים ינחשו וימהרו ויחלטו הממנו ויאמרו אחיך בן־הדד ויאמר באו קחהו ויצא אליו בן־הדד ויעלהו על־המרכבה׃

Links
1 Kings 20:331 Kings 20:33 Text Analysis1 Kings 20:33 Interlinear1 Kings 20:33 Multilingual1 Kings 20:33 TSK1 Kings 20:33 Cross References1 Kings 20:33 Bible Hub1 Kings 20:33 Biblia Paralela1 Kings 20:33 Chinese Bible1 Kings 20:33 French Bible1 Kings 20:33 German Bible

Bible Hub
1 Kings 20:32
Top of Page
Top of Page