1 Kings 20:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]way-yā-šu-ḇūוַיָּשֻׁ֙בוּ֙And came againVerb
4397 [e]ham-mal-’ā-ḵîm,הַמַּלְאָכִ֔יםthe messengersNoun
559 [e]way-yō-mə-rū,וַיֹּ֣אמְר֔וּand saidVerb
3541 [e]kōh-כֹּֽה־ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֥רspeaksVerb
  ben-בֶּן־inPrep
1130 [e]hă-ḏaḏהֲדַ֖דBen-hadadNoun
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רto you sayingVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־AlthoughConj
7971 [e]šā-laḥ-tîשָׁלַ֤חְתִּיI have sentVerb
413 [e]’ê-le-ḵāאֵלֶ֙יךָ֙unto youPrep
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsaying meVerb
3701 [e]kas-pə-ḵāכַּסְפְּךָ֧your silverNoun
2091 [e]ū-zə-hā-ḇə-ḵāוּזְהָבְךָ֛and your goldNoun
802 [e]wə-nā-še-ḵāוְנָשֶׁ֥יךָand your wivesNoun
1121 [e]ū-ḇā-ne-ḵāוּבָנֶ֖יךָand your childrenNoun
  לִ֥יtoPrep
5414 [e]ṯit-tên.תִתֵּֽן׃you shall deliverVerb
Hebrew Texts
מלכים א 20:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּשֻׁ֙בוּ֙ הַמַּלְאָכִ֔ים וַיֹּ֣אמְר֔וּ כֹּֽה־אָמַ֥ר בֶּן־הֲדַ֖ד לֵאמֹ֑ר כִּֽי־שָׁלַ֤חְתִּי אֵלֶ֙יךָ֙ לֵאמֹ֔ר כַּסְפְּךָ֧ וּזְהָבְךָ֛ וְנָשֶׁ֧יךָ וּבָנֶ֖יךָ לִ֥י תִתֵּֽן׃

מלכים א 20:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישבו המלאכים ויאמרו כה־אמר בן־הדד לאמר כי־שלחתי אליך לאמר כספך וזהבך ונשיך ובניך לי תתן׃

Links
1 Kings 20:51 Kings 20:5 Text Analysis1 Kings 20:5 Interlinear1 Kings 20:5 Multilingual1 Kings 20:5 TSK1 Kings 20:5 Cross References1 Kings 20:5 Bible Hub1 Kings 20:5 Biblia Paralela1 Kings 20:5 Chinese Bible1 Kings 20:5 French Bible1 Kings 20:5 German Bible

Bible Hub
1 Kings 20:4
Top of Page
Top of Page