1 Kings 21:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִי֩And it came to passVerb
8085 [e]ḵiš-mō-a‘כִשְׁמֹ֨עַheardVerb
256 [e]’aḥ-’āḇאַחְאָ֜בwhen AhabNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1697 [e]had-də-ḇā-rîmהַדְּבָרִ֤יםwordsNoun
428 [e]hā-’êl-lehהָאֵ֙לֶּה֙thosePro
7167 [e]way-yiq-ra‘וַיִּקְרַ֣עthat he toreVerb
899 [e]bə-ḡā-ḏāw,בְּגָדָ֔יוhis clothesNoun
7760 [e]way-yā-śem-וַיָּֽשֶׂם־and putVerb
8242 [e]śaqשַׂ֥קsackclothNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
1320 [e]bə-śā-rōwבְּשָׂר֖וֹhis fleshNoun
6684 [e]way-yā-ṣō-wm;וַיָּצ֑וֹםand fastedVerb
7901 [e]way-yiš-kaḇוַיִּשְׁכַּ֣בand layVerb
8242 [e]baś-śāq,בַּשָּׂ֔קin sackclothNoun
1980 [e]way-hal-lêḵוַיְהַלֵּ֖ךְand wentVerb
328 [e]’aṭ.אַֽט׃softlyAdv
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים א 21:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִי֩ כִשְׁמֹ֨עַ אַחְאָ֜ב אֶת־הַדְּבָרִ֤ים הָאֵ֙לֶּה֙ וַיִּקְרַ֣ע בְּגָדָ֔יו וַיָּֽשֶׂם־שַׂ֥ק עַל־בְּשָׂרֹ֖ו וַיָּצֹ֑ום וַיִּשְׁכַּ֣ב בַּשָּׂ֔ק וַיְהַלֵּ֖ךְ אַֽט׃ ס

מלכים א 21:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כשמע אחאב את־הדברים האלה ויקרע בגדיו וישם־שק על־בשרו ויצום וישכב בשק ויהלך אט׃ ס

Links
1 Kings 21:271 Kings 21:27 Text Analysis1 Kings 21:27 Interlinear1 Kings 21:27 Multilingual1 Kings 21:27 TSK1 Kings 21:27 Cross References1 Kings 21:27 Bible Hub1 Kings 21:27 Biblia Paralela1 Kings 21:27 Chinese Bible1 Kings 21:27 French Bible1 Kings 21:27 German Bible

Bible Hub
1 Kings 21:26
Top of Page
Top of Page