1 Kings 22:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרAnd he saidVerb
7200 [e]rā-’î-ṯîרָאִ֤יתִיI sawVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙IsraelNoun
6327 [e]nə-p̄ō-ṣîmנְפֹצִ֣יםscatteredVerb
413 [e]’el-אֶל־onPrep
2022 [e]he-hā-rîm,הֶהָרִ֔יםthe hillsNoun
6629 [e]kaṣ-ṣōnכַּצֹּ֕אןas sheepNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
369 [e]’ên-אֵין־have notPrt
1992 [e]lā-hemלָהֶ֖םlikePro
7462 [e]rō-‘eh;רֹעֶ֑הa shepherdVerb
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרand saidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
113 [e]’ă-ḏō-nîmאֲדֹנִ֣יםmasterNoun
428 [e]lā-’êl-leh,לָאֵ֔לֶּהThesePro
7725 [e]yā-šū-ḇūיָשׁ֥וּבוּlet them returnVerb
376 [e]’îš-אִישׁ־every manNoun
1004 [e]lə-ḇê-ṯōwלְבֵית֖וֹto his houseNoun
7965 [e]bə-šā-lō-wm.בְּשָׁלֽוֹם׃in peaceNoun
Hebrew Texts
מלכים א 22:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֗אמֶר רָאִ֤יתִי אֶת־כָּל־יִשְׂרָאֵל֙ נְפֹצִ֣ים אֶל־הֶהָרִ֔ים כַּצֹּ֕אן אֲשֶׁ֥ר אֵין־לָהֶ֖ם רֹעֶ֑ה וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ לֹֽא־אֲדֹנִ֣ים לָאֵ֔לֶּה יָשׁ֥וּבוּ אִישׁ־לְבֵיתֹ֖ו בְּשָׁלֹֽום׃

מלכים א 22:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר ראיתי את־כל־ישראל נפצים אל־ההרים כצאן אשר אין־להם רעה ויאמר יהוה לא־אדנים לאלה ישובו איש־לביתו בשלום׃

Links
1 Kings 22:171 Kings 22:17 Text Analysis1 Kings 22:17 Interlinear1 Kings 22:17 Multilingual1 Kings 22:17 TSK1 Kings 22:17 Cross References1 Kings 22:17 Bible Hub1 Kings 22:17 Biblia Paralela1 Kings 22:17 Chinese Bible1 Kings 22:17 French Bible1 Kings 22:17 German Bible

Bible Hub
1 Kings 22:16
Top of Page
Top of Page