1 Kings 3:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֞יAnd it came to passVerb
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֤וֹםthe dayNoun
7992 [e]haš-šə-lî-šîהַשְּׁלִישִׁי֙thirdAdj
3205 [e]lə-liḏ-tî,לְלִדְתִּ֔יafter that I was deliveredVerb
3205 [e]wat-tê-leḏוַתֵּ֖לֶדand was deliveredVerb
1571 [e]gam-גַּם־alsoAdv
802 [e]hā-’iš-šāhהָאִשָּׁ֣הwomenNoun
2063 [e]haz-zōṯ;הַזֹּ֑אתthat thisPro
587 [e]wa-’ă-naḥ-nūוַאֲנַ֣חְנוּand we [were]Pro
3162 [e]yaḥ-dāw,יַחְדָּ֗וtogetherNoun
369 [e]’ên-אֵֽין־notPrt
2114 [e]zārזָ֤רdo [there was] strangerVerb
854 [e]’it-tā-nūאִתָּ֙נוּ֙with usPrep
1004 [e]bab-ba-yiṯ,בַּבַּ֔יִתin the houseNoun
2108 [e]zū-lā-ṯîזוּלָתִ֥יsaveNoun
8147 [e]šə-ta-yim-שְׁתַּֽיִם־twoNoun
587 [e]’ă-naḥ-nūאֲנַ֖חְנוּwePro
1004 [e]bab-bā-yiṯ.בַּבָּֽיִת׃of us in the houseNoun
Hebrew Texts
מלכים א 3:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֞י בַּיֹּ֤ום הַשְּׁלִישִׁי֙ לְלִדְתִּ֔י וַתֵּ֖לֶד גַּם־הָאִשָּׁ֣ה הַזֹּ֑את וַאֲנַ֣חְנוּ יַחְדָּ֗ו אֵֽין־זָ֤ר אִתָּ֙נוּ֙ בַּבַּ֔יִת זוּלָתִ֥י שְׁתַּֽיִם־אֲנַ֖חְנוּ בַּבָּֽיִת׃

מלכים א 3:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי ביום השלישי ללדתי ותלד גם־האשה הזאת ואנחנו יחדו אין־זר אתנו בבית זולתי שתים־אנחנו בבית׃

Links
1 Kings 3:181 Kings 3:18 Text Analysis1 Kings 3:18 Interlinear1 Kings 3:18 Multilingual1 Kings 3:18 TSK1 Kings 3:18 Cross References1 Kings 3:18 Bible Hub1 Kings 3:18 Biblia Paralela1 Kings 3:18 Chinese Bible1 Kings 3:18 French Bible1 Kings 3:18 German Bible

Bible Hub
1 Kings 3:17
Top of Page
Top of Page