1 Kings 3:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]wə-nā-ṯa-tāוְנָתַתָּ֨and GiveVerb
5650 [e]lə-‘aḇ-də-ḵāלְעַבְדְּךָ֜therefore your servantNoun
3820 [e]lêḇלֵ֤בheartNoun
8085 [e]šō-mê-a‘שֹׁמֵ֙עַ֙an understandingVerb
8199 [e]liš-pōṭלִשְׁפֹּ֣טto judgeVerb
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
5971 [e]‘am-mə-ḵā,עַמְּךָ֔your peopleNoun
995 [e]lə-hā-ḇînלְהָבִ֖יןto discernVerb
996 [e]bên-בֵּֽין־betweenPrep
2896 [e]ṭō-wḇט֣וֹבgoodAdj
7451 [e]lə-rā‘;לְרָ֑עbadAdj
3588 [e]כִּ֣יforConj
4310 [e]מִ֤יwhoPro
3201 [e]yū-ḵalיוּכַל֙is ableVerb
8199 [e]liš-pōṭ,לִשְׁפֹּ֔טto judgeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]‘am-mə-ḵāעַמְּךָ֥a peopleNoun
3515 [e]hak-kā-ḇêḏהַכָּבֵ֖דyour so greatAdj
2088 [e]haz-zeh.הַזֶּֽה׃thisPro
Hebrew Texts
מלכים א 3:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָתַתָּ֨ לְעַבְדְּךָ֜ לֵ֤ב שֹׁמֵ֙עַ֙ לִשְׁפֹּ֣ט אֶֽת־עַמְּךָ֔ לְהָבִ֖ין בֵּֽין־טֹ֣וב לְרָ֑ע כִּ֣י מִ֤י יוּכַל֙ לִשְׁפֹּ֔ט אֶת־עַמְּךָ֥ הַכָּבֵ֖ד הַזֶּֽה׃

מלכים א 3:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתת לעבדך לב שמע לשפט את־עמך להבין בין־טוב לרע כי מי יוכל לשפט את־עמך הכבד הזה׃

Links
1 Kings 3:91 Kings 3:9 Text Analysis1 Kings 3:9 Interlinear1 Kings 3:9 Multilingual1 Kings 3:9 TSK1 Kings 3:9 Cross References1 Kings 3:9 Bible Hub1 Kings 3:9 Biblia Paralela1 Kings 3:9 Chinese Bible1 Kings 3:9 French Bible1 Kings 3:9 German Bible

Bible Hub
1 Kings 3:8
Top of Page
Top of Page