1 Kings 5:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֡הNowAdv
6680 [e]ṣaw-wêhצַוֵּה֩therefore commandVerb
3772 [e]wə-yiḵ-rə-ṯū-וְיִכְרְתוּ־and you that they cutVerb
  לִ֨יto mePrep
730 [e]’ă-rā-zîmאֲרָזִ֜יםcedar treesNoun
4480 [e]min-מִן־out ofPrep
3844 [e]hal-lə-ḇā-nō-wn,הַלְּבָנ֗וֹןLebanonNoun
5650 [e]wa-‘ă-ḇā-ḏayוַֽעֲבָדַי֙and my servantsNoun
1961 [e]yih-yūיִהְי֣וּshall beVerb
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏe-ḵā,עֲבָדֶ֔יךָyour servantsNoun
7939 [e]ū-śə-ḵarוּשְׂכַ֤רand wagesNoun
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏe-ḵāעֲבָדֶ֙יךָ֙for your servantsNoun
5414 [e]’et-tênאֶתֵּ֣ןto you will I giveVerb
  lə-ḵā,לְךָ֔toPrep
3605 [e]kə-ḵōlכְּכֹ֖לaccording to allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
559 [e]tō-mêr;תֹּאמֵ֑רyou shall appointVerb
3588 [e]כִּ֣י ׀forConj
859 [e]’at-tāhאַתָּ֣הyouPro
3045 [e]yā-ḏa‘-tā,יָדַ֗עְתָּknowVerb
3588 [e]כִּ֣יthatConj
369 [e]’ênאֵ֥יןnotPrt
  bā-nūבָּ֛נוּinPrep
376 [e]’îšאִ֛ישׁ[there is] among us anyNoun
3045 [e]yō-ḏê-a‘יֹדֵ֥עַthat can skillVerb
3772 [e]liḵ-rāṯ-לִכְרָת־to cutVerb
6086 [e]‘ê-ṣîmעֵצִ֖יםtimberNoun
6722 [e]kaṣ-ṣi-ḏō-nîm.כַּצִּדֹנִֽים׃like to the SidoniansAdj
Hebrew Texts
מלכים א 5:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֡ה צַוֵּה֩ וְיִכְרְתוּ־לִ֨י אֲרָזִ֜ים מִן־הַלְּבָנֹ֗ון וַֽעֲבָדַי֙ יִהְי֣וּ עִם־עֲבָדֶ֔יךָ וּשְׂכַ֤ר עֲבָדֶ֙יךָ֙ אֶתֵּ֣ן לְךָ֔ כְּכֹ֖ל אֲשֶׁ֣ר תֹּאמֵ֑ר כִּ֣י ׀ אַתָּ֣ה יָדַ֗עְתָּ כִּ֣י אֵ֥ין בָּ֛נוּ אִ֛ישׁ יֹדֵ֥עַ לִכְרָת־עֵצִ֖ים כַּצִּדֹנִֽים׃

מלכים א 5:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה צוה ויכרתו־לי ארזים מן־הלבנון ועבדי יהיו עם־עבדיך ושכר עבדיך אתן לך ככל אשר תאמר כי ׀ אתה ידעת כי אין בנו איש ידע לכרת־עצים כצדנים׃

Links
1 Kings 5:61 Kings 5:6 Text Analysis1 Kings 5:6 Interlinear1 Kings 5:6 Multilingual1 Kings 5:6 TSK1 Kings 5:6 Cross References1 Kings 5:6 Bible Hub1 Kings 5:6 Biblia Paralela1 Kings 5:6 Chinese Bible1 Kings 5:6 French Bible1 Kings 5:6 German Bible

Bible Hub
1 Kings 5:5
Top of Page
Top of Page