1 Kings 6:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8147 [e]ū-šə-têוּשְׁתֵּי֮and The twoNoun
1817 [e]dal-ṯō-wṯדַּלְת֣וֹתdoorsNoun
6086 [e]‘ă-ṣê-עֲצֵי־treeNoun
8081 [e]še-menשֶׁמֶן֒[were of] also oliveNoun
7049 [e]wə-qā-la‘וְקָלַ֣עand he carvedVerb
5921 [e]‘ă-lê-hemעֲ֠לֵיהֶםon themPrep
4734 [e]miq-lə-‘ō-wṯמִקְלְע֨וֹתcarvingsNoun
3742 [e]kə-rū-ḇîmכְּרוּבִ֧יםof cherubimNoun
8561 [e]wə-ṯi-mō-rō-wṯוְתִמֹר֛וֹתand palm treesNoun
6358 [e]ū-p̄ə-ṭū-rêוּפְטוּרֵ֥יand openVerb
6731 [e]ṣiṣ-ṣîmצִצִּ֖יםflowersNoun
6823 [e]wə-ṣip-pāhוְצִפָּ֣הand overlaidVerb
2091 [e]zā-hāḇ;זָהָ֑ב[them] with goldNoun
7286 [e]way-yā-reḏוַיָּ֛רֶדand spreadVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3742 [e]hak-kə-rū-ḇîmהַכְּרוּבִ֥יםthe cherubimNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and onPrep
8561 [e]hat-ti-mō-rō-wṯהַתִּֽמֹר֖וֹתthe palm treesNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2091 [e]haz-zā-hāḇ.הַזָּהָֽב׃goldNoun
Hebrew Texts
מלכים א 6:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּשְׁתֵּי֮ דַּלְתֹ֣ות עֲצֵי־שֶׁמֶן֒ וְקָלַ֣ע עֲ֠לֵיהֶם מִקְלְעֹ֨ות כְּרוּבִ֧ים וְתִמֹרֹ֛ות וּפְטוּרֵ֥י צִצִּ֖ים וְצִפָּ֣ה זָהָ֑ב וַיָּ֛רֶד עַל־הַכְּרוּבִ֥ים וְעַל־הַתִּֽמֹרֹ֖ות אֶת־הַזָּהָֽב׃

מלכים א 6:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושתי דלתות עצי־שמן וקלע עליהם מקלעות כרובים ותמרות ופטורי צצים וצפה זהב וירד על־הכרובים ועל־התמרות את־הזהב׃

Links
1 Kings 6:321 Kings 6:32 Text Analysis1 Kings 6:32 Interlinear1 Kings 6:32 Multilingual1 Kings 6:32 TSK1 Kings 6:32 Cross References1 Kings 6:32 Bible Hub1 Kings 6:32 Biblia Paralela1 Kings 6:32 Chinese Bible1 Kings 6:32 French Bible1 Kings 6:32 German Bible

Bible Hub
1 Kings 6:31
Top of Page
Top of Page