1 Kings 6:36
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1129 [e]way-yi-ḇenוַיִּ֙בֶן֙And he buildVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2691 [e]he-ḥā-ṣêrהֶחָצֵ֣רthe courtNoun
6442 [e]hap-pə-nî-mîṯ,הַפְּנִימִ֔יתinnerAdj
7969 [e]šə-lō-šāhשְׁלֹשָׁ֖הwith threeNoun
2905 [e]ṭū-rêטוּרֵ֣יrowsNoun
1496 [e]ḡā-zîṯ;גָזִ֑יתof cut stoneNoun
2905 [e]wə-ṭūrוְט֖וּרand a rowNoun
3773 [e]kə-ru-ṯōṯכְּרֻתֹ֥תbeamsNoun
730 [e]’ă-rā-zîm.אֲרָזִֽים׃of cedarNoun
Hebrew Texts
מלכים א 6:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּ֙בֶן֙ אֶת־הֶחָצֵ֣ר הַפְּנִימִ֔ית שְׁלֹשָׁ֖ה טוּרֵ֣י גָזִ֑ית וְט֖וּר כְּרֻתֹ֥ת אֲרָזִֽים׃

מלכים א 6:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבן את־החצר הפנימית שלשה טורי גזית וטור כרתת ארזים׃

Links
1 Kings 6:361 Kings 6:36 Text Analysis1 Kings 6:36 Interlinear1 Kings 6:36 Multilingual1 Kings 6:36 TSK1 Kings 6:36 Cross References1 Kings 6:36 Bible Hub1 Kings 6:36 Biblia Paralela1 Kings 6:36 Chinese Bible1 Kings 6:36 French Bible1 Kings 6:36 German Bible

Bible Hub
1 Kings 6:35
Top of Page
Top of Page